ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > 9 โรงเรียนกวดวิชายอดนิยมเน้นเปิดสอนคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากสุด ถ้าเรียนครบจะใช้เงินกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

9 โรงเรียนกวดวิชายอดนิยมเน้นเปิดสอนคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากสุด ถ้าเรียนครบจะใช้เงินกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

5 มิถุนายน 2015


ไทยพับลิก้าสำรวจ 9 โรงเรียนกวดวิชาที่มีสาขามากที่สุดของไทย พบ ส่วนใหญ่เปิดสอนคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุดและมีราคาแพงมากที่สุด รองลงมาคือคอร์สที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สะท้อนนักเรียนไทยให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุด ซึ่งหากผู้เรียนเรียนครบทุกวิชาจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

หลังจากที่ไทยพับลิก้าสำรวจรายได้และรูปแบบการสอนของโรงเรียนกวดวิชาในตอนที่แล้ว ครั้งนี้ไทยพับลิก้าได้สำรวจคอร์สเรียนกวดวิชาแยกตามระดับชั้นหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชา เพื่อประมาณการณ์การค่าใช้จ่ายของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนกวดวิชาทั้ง 9 แห่งที่มีสาขามากที่สุดในไทย คือ เคพีเอนสมาร์ท (ชือเดิม JIA) 43 สาขา, เอนคอนเสปต์ 35 สาขา, ดาวองก์ 34 สาขา, เดอะเบรน 33 สาขา, รัชดาวิทยา (RAC) 30 สาขา, วรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) 27 สาขา, เดอะติวเตอร์ (พลัส) 26 สาขา, แอพพลายด์ฟิสิกส์ 26 สาขา และครูสมศรี 21 สาขา โดยสำรวจจากคอร์สกวดวิชาที่ปรากฏในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา

จากโรงเรียนกวดวิชาทั้ง 9 แห่ง มี 4 แห่งที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา คือ เดอะติวเตอร์ (พลัส), เอนคอนเสปต์, ครูสมศรี และเคพีเอนสมาร์ท (ชื่อเดิม JIA) ส่วนที่สอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี 3 แห่ง คือ วรรณสรณ์ แอพพลายฟิสิกส์ และเดอะเบรน สำหรับดาวองก์ และ RAC นั้นสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประมาณการค่าใช้จ่ายกวดวิชาของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

นอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่งสามารถแบ่งผู้เรียนได้ 2 ประเภทคือ ประเภทการเรียนเพื่อเพิ่มระดับผลการเรียนหรือเกรดในแต่ละระดับชั้น และประเภทการเรียนเพื่อสอบเข้าซึ่งมีทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนค่าใช้จ่ายของคอร์สเรียนแต่ละระดับชั้นหรือสอบเข้าแต่ละ

สำหรับเดอะติวเตอร์ และเดอะติวเตอร์พลัส พบว่า คอร์สที่เปิดสอนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2557 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 นั้น เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคอร์สติวสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย โดยค่าใช้จ่ายของแต่ละระดับจะสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีจำนวนวิชาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับการเรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มระดับผลการเรียนหรือเกรดนั้น พบว่า คอร์สของเดอะติวเตอร์เปิดสอนระดับประถมศึกษาระดับชั้นละประมาณ 1-3 วิชา ซึ่งแต่ละระดับชั้นมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 3,000-6,000 บาท ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอน 2-5 วิชา โดยค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาของม. 1 ประมาณ 5,300 บาท ม. 2 ประมาณ 7,900 บาทและม. 3 จะราคาสูงที่สุดคือประมาณ 12,700 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น จะเปิดสอนประมาณ 5-7 วิชาต่อชั้นเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาของแต่ละชั้นเรียนประมาณ 13,000 บาท

ส่วนคอร์สกวดวิชาเพื่อการสอบเข้านั้น พบว่า เปิดคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุดถึง 14 วิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 48,700 บาท และคอร์สสอบเข้าม. 1 เปิดสอน 3 วิชามีค่าใช้จ่ายรวมในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 5,600 บาท

สำหรับเดอะติวเตอร์พลัสนั้น พบว่า เปิดสอนกวดวิชาเพื่อเพิ่มเกรดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเปิดสอนระดับชั้นละประมาณ 3 วิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของแต่ละระดับชั้น(มัธยมปีที่1-6)ในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 9,500, 9,100, 11,000, 14,900, 15,100 และ 7,900 ตามลำดับ ทั้งนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยรวม 8 วิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 19,700 บาท นอกจากนี้ยังมีคอร์สที่เปิดสอนเพื่อสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 วิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 8,500 บาท

ด้านเอนคอนเสปต์แบ่งคอร์สเรียนเป็น 2 ประเภทคือ คอร์สสอนสด และคอร์สที่เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ซึ่งจากการสำรวจคอร์สที่เปิดสอนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเปิดภาคการเรียนที่ 1/2558 พบว่า คอร์สสอนสด แบ่งการสอนเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างละ 3 วิชาค่าใช้จ่ายเท่ากันที่ช่วงชั้นละประมาณ 13,500 บาทในกรณีที่เรียนทุกวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 วิชาค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 24,900 บาท และสอบเข้ามหาวิทยาลัย 5 วิชาค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 26,100 บาท

ในขณะที่คอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจะมีวิชาเรียนครบทุกวิชา ทั้งประเภทเพื่อเพิ่มเกรดและสอบเข้า สำหรับการสอบเข้าประกอบด้วย สอบเข้าม. 1 เปิดสอน 1 วิชา ราคา ,บาท สอบเข้าม. 4 หรือเตรียมอุดมศึกษา 9 วิชา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 82300 บาท สอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่สอนย่อยเป็นรายวิชาเปิดสอน 14 วิชา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 93,000 บาท และที่สอนรวมเป็นกลุ่มวิชามีทั้งหมด 9 วิชา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 53,700 บาท และTOFEL มีทั้งหมด 8 วิชา/รูปแบบ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ 3,900 บาทถึงราคาสูงสุดที่ 33,900 บาทต่อคอร์ส

ทั้งนี้เฉพาะคอร์สที่เปิดสอนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมแล้วมีทั้งหมด 28 รายวิชา ซึ่งหากผู้เรียนเรียนทุกรายวิชาจะมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชามากถึง 172,800 บาท

สำหรับคอร์สที่เปิดสอนในแต่ละระดับชั้น พบว่า เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ระดับชั้นละ 4 วิชามีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาระดับชั้นละประมาณ 21,900 บาท ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดสอน 1 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 2,300 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งหมด 7 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 23,000 บาท

ด้านโรงเรียนกวดวิชาครูสมศรีซึ่งสอยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้น พบว่า คอร์สที่เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 2/2558 นั้น เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงสอบเข้ามหาวิยาลัยมากที่สุดคือ 8 วิชา ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมในกรณีที่เรียนครบทุกวิชาประมาณ 25,500 บาท ส่วนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 เปิดสอน 2 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 6,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 4 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 12,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 2 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 6,000 บาท

ส่วนโรงเรียนกวดวิชาเคพีเอนสมาร์ทนั้น พบว่า เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมแล้วกว่า 300 รายวิชา โดยกลุ่มที่เปิดวิชาสอนมากที่สุดคือ คอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิยาลัย ซึ่งมีถึง 111 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 430,000 บาท ส่วนคอร์สเพื่อสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอนรวม 8 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 28,700 บาท และคอร์สเพื่อสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 35,800 บาท

สำหรับคอร์สที่เปิดสอนเพื่อเพิ่มเกรดนั้น พบว่า เปิดสอนวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด โดยเฉพาะคอร์สเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่สอนรวมชั้นม.ปลายมีทั้งหมด 46 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 90,000 บาท ส่วนกลุ่มที่สอนแยกตามระดับชั้นพบว่า ประถมศึกษาปีที่ 5-6 เปิดสอนชั้นละ 7 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาระดับชั้นละประมาณ 20,500 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปิดสอนระดับชั้นละ 24 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาระดับชั้นละประมาณ 40,000 บาท ในขณะที่รายวิชารวมของชั้นรับมัธยมศึกษาตอนต้นมี 28 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 83,000 บาท ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดสอน 32, 23 และ 16 วิชาตามลำดับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาของแต่ละระดับชั้นเรียนประมาณ 83,000, 71,000 และ 63,000 บาทตามลำดับ

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พบว่า คอร์สที่เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 2/2557 และคอร์สปิดภาคเรียนฤดูร้อนนั้น เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยแต่ละกลุ่มมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 15,000 บาท แต่คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีราคาแพงที่สุดโดยเปิดสอนเพียง 2 วิชาซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 17,900 บาท

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอน 4 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 14,000 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอน 7 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 17,000 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 5 เปิดสอน 7 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 15,000 บาทและมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอน 5 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 15,000 บาท

ด้านแอพพลายฟิสิกส์พบว่า คอร์สที่เปิดสอนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2557 และภาคการเรียนที่ 1/2558 นั้นแบ่งตามกลุ่มผู้เรียนได้ทั้งหมด 3 ประเภทคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายรวมสูงที่สุดคือ สอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเปิดสอน 5 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 30,000 บาท ในขณะที่เปิดวิชาสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดถึง 21 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 27,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนเพียง 2 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 5,600 บาท

สำหรับเดอะเบรนเฉพาะคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่กำหนดใช้ในช่วง 23 ตุลาคม 2557 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่า แบ่งคอร์สตามผู้เรียนได้ทั้งหมด 4 ประเภทคือ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยประเภทที่ค่าใช้จ่ายสูงที่สุดคือ สอบเข้ามหาวิทยาลัย คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 150,000 บาทจาก 51 วิชา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเปิดสอน 69 วิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 130,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอน 32 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 47,000 บาทและสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอน 4 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 18,000 บาท

ส่วนโรงเรียนกวดวิชาภาษาไทย-สังคมดาวองก์ พบว่า คอร์สที่เปิดสอนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและภาคการเรียนที่ 1/2558 นั้นแบ่งตามผู้เรียนได้ 3 ประเภทคือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอน 2 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 6,800 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 5 เปิดสอน 3 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 9,500 บาทและสอบเข้ามหาวิทยาลัยเปิดสอน 1 วิชาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เรียนทุกวิชาประมาณ 4,900 บาท

ในขณะที่ RAC เปิดสอนเป็นคอร์สระยะยาวมีค่าใช้จ่ายตอลดหลักสูตร 47,000 บาท ซึ่งเริ่มเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตามประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นเพียงค่าใช้จ่ายกรณีที่เรียนในสถาบันกวดวิชาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงผู้เรียนมักจะลงเรียนเฉพาะบางวิชาที่มีชื่อเสียงของสถาบันนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีของสถาบันที่เปิดสอนหลายวิชาและมีค่าใช้จ่ายรวมสูงๆ นั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนต้องเรียนทุกวิชา เนื่องจากทางสถาบันเปิดสอนหลากหลายคอร์สให้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของผู้เรียนทึกประเภท เช่น เคพีเอนสมาร์ท เปิดคอร์สสอบตรงเกือบทุกคณะของมหาวิทยาลัยดังที่ได้รับความนิยมสูง