ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดหนังสือ “บิ๊กตู่” สั่งทุก “กระทรวง-กรม-รัฐวิสาหกิจ” รายงานโครงการพีอาร์ งบ 5 ล้านบาทขึ้นไปให้ คตร.ทราบ ก่อนจัดจ้าง

เปิดหนังสือ “บิ๊กตู่” สั่งทุก “กระทรวง-กรม-รัฐวิสาหกิจ” รายงานโครงการพีอาร์ งบ 5 ล้านบาทขึ้นไปให้ คตร.ทราบ ก่อนจัดจ้าง

3 พฤษภาคม 2015


เมื่อวันที 23 เม.ย.2558 นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ ครม. ได้ส่งหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 90 ถึงรองนายกรัมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทุกกระทรวงและกรม อ้างถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2558 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รายงานให้ คตร. ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ทราบก่อนดำเนินการจัดจ้าง และให้ คตร.รวบรวมเสนอ ครม.ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

หนังสือนายกเรื่องงบประชาสัมพันธ์