ThaiPublica > เกาะกระแส > จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต: ทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญ และการสื่อสารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) > เวทีเสวนา “Education for The Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” โดยนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, นายเชษฐ เชษฐสันติคุณ, นายวาริท จรัณยานนท์, รองศาสตราจารย์ดร. อนุชาติ พวงสำลี และดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ดำเนินรายการโดยดร.อริสรา กำธรเจริญ (จากซ้ายไปขวา)

เวทีเสวนา “Education for The Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” โดยนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, นายเชษฐ เชษฐสันติคุณ, นายวาริท จรัณยานนท์, รองศาสตราจารย์ดร. อนุชาติ พวงสำลี และดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ดำเนินรายการโดยดร.อริสรา กำธรเจริญ (จากซ้ายไปขวา)

26 มีนาคม 2015


เวทีเสวนา “Education for The Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” โดยนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, นายเชษฐ เชษฐสันติคุณ, นายวาริท จรัณยานนท์, รองศาสตราจารย์ดร. อนุชาติ พวงสำลี และดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ดำเนินรายการโดยดร.อริสรา กำธรเจริญ (จากซ้ายไปขวา)

เวทีเสวนา “Education for The Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” โดยนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, นายเชษฐ เชษฐสันติคุณ, นายวาริท จรัณยานนท์, รองศาสตราจารย์ดร. อนุชาติ พวงสำลี และดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ดำเนินรายการโดยดร.อริสรา กำธรเจริญ (จากซ้ายไปขวา)

ป้ายคำ :