ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สถิติร้องเรียนทุจริตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในมือ ป.ป.ช. 6,200 เรื่อง ย้อนหลัง 5 ปี ชี้มูล 66 สำนวน

สถิติร้องเรียนทุจริตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในมือ ป.ป.ช. 6,200 เรื่อง ย้อนหลัง 5 ปี ชี้มูล 66 สำนวน

1 กันยายน 2014


ข่าวการใส่ชุดดำประท้วงของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลังการเปิดหน้าชนอย่างชัดเจนสำหรับประเด็นการทุจริตและการใช้งบประมาณอย่างผิดวัตถุประสงค์ใน อปท. ที่ออกจากปากของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ซึ่งกว่าครึ่งชีวิตคลุกคลีอยู่กับงานบริหารท้องถิ่น ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการ อปท. อย่างมาก

เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าเปิดศึกกับ อปท. ที่เป็นเสมือนมือไม้ของนักการเมืองระดับชาติในพื้นที่ และใน อปท. บางแห่งยังทำตัวเสมือน “หัวคะแนน” ให้กับพรรคการเมืองอีกด้วย

แม้ว่าในท้ายที่สุด ม.ล.ปนัดดาจะออกมาระบุว่าไม่ได้กล่าวเหมารวม อปท. ทั้งหมด แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหากรทุจริตใน อปท. มีมาอย่างยาวนาน

สะท้อนได้จากสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตใน 5 ปีที่ผ่านมา ที่เข้ามายังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีมากถึง 6,260 เรื่อง อันประกอบไปด้วยเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากที่สุด

สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตอปท.

และเมื่อย้อนดูสถิติย้อนหลัง 5 ปี เรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง ป.ป.ช. มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่การชี้มูลความผิดอยู่ในอัตราที่ต่ำ

สถิติเรื่องร้องเรียนของอปท.ต่อปปช.

สำหรับปี 2557 มีเรื่องร้องเรียนที่ ป.ป.ช. รับมาใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 จำนวน 1,191 เรื่อง โดยเป็นเรื่องร้องเรียนเก่าจากปีที่ผ่านมา 5,069 เรื่อง

ตัวเลขในมือ ป.ป.ช. สะท้อนให้เห็นถึงอัตราความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีจำนวนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ป.ป.ช. กว่า 7,000 เรื่อง

สำหรับกฎหมายหลายฉบับที่ป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฮั้ว การสมยอมราคา การล็อกสเปก การจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งการเสนอโครงการที่ไม่มีการดำเนินโครงการจริง แต่มีการรับงานและอนุมัติงบประมาณให้กับบริษัทเอกชน ภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ยังไม่นับรวมการป้องปรามอย่างการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2555

นอกจากนี้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ที่ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 48 แห่ง สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น อปท. ดีเด่นการป้องกันการทุจริต จากจำนวนทั้งหมด 7,853 ทั่วประเทศ

ไม่ถึงร้อยละ 1 ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลอดทุจริต

สัดส่วนดังกล่าวสะท้อนการให้ความสำคัญของค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม Fighting Fraud Against Local Government