ThaiPublica > ThaiPublica Channel > เสวนารักษ์ป่าน่าน(ตอน2)…”พระครูพิทักษ์นันทคุณ”ถวายฎีกาด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่”กระทรวงมหาดไทย”เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา

เสวนารักษ์ป่าน่าน(ตอน2)…”พระครูพิทักษ์นันทคุณ”ถวายฎีกาด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่”กระทรวงมหาดไทย”เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา

17 มีนาคม 2014


ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ทวงห่วงใยและทรงเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยรวดเร็ว จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันในการจัดประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยพระองค์ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานงานเสวนา ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผู้ร่วมเสวนา “รักษ์ป่าน่าน” ได้แก่ ศจ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน, นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, พระครูพิทักษ์นันทคุณ ที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสและเจ้าคณะอำเภอสันติสุข ดำเนินรายการโดยนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา