ตาราแสดงคุณภาพน้ำ แม่น้ำสำคัญ 48 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 4 แห่ง ปี 2553 (ที่มา : กรมควบคุมมพิษ)

ตาราแสดงคุณภาพน้ำ แม่น้ำสำคัญ 48 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 4 แห่ง ปี 2553 (ที่มา : กรมควบคุมมพิษ)