ปริมาณการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2546 – 2553 (ที่มา : กรมควบคุมมพิษ)

ปริมาณการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2546 - 2553 (ที่มา : กรมควบคุมมพิษ)