ครม. เว้นภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษ cluster สูงสุด 15 ปี ดันกม.แก้ปม ICAO ออกพ.ร.ก. 3 ฉบับรวด – ยังไม่ห้ามทำนา

ครม. ไฟเขียวเว้นภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษ cluster สูงสุด 15 ปี เร่งดัน กม. แก้ปมการบิน ICAO ออกเป็น พ.ร.ก. 3 ฉบับรวด – ยังไม่ห้ามทำนา

พ.ร.บ.ร่วมทุน ปี ’56 อย่าให้ความโปร่งใสเป็นเพียงคำหรูๆ ในกฎหมาย (ตอนที่ 1)

ด้วยความที่โครงการ PPP เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าโครงการสูง เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม ทำให้มีโอกาสเกิดแรงจูงใจในการคอร์รัปชันได้ง่ายตั้งแต่ระดับผู้กำหนดนโยบายไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอว่า เพื่อเป็นการลดแรงจูงใจดังกล่าว จึงควรมีมาตรการต่อต้านทุจริตเพื่อลดแรงจูงใจในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการ PPP และในอนาคตข้างหน้า โครงการประเภท “ผีจับยัด”ที่ยังขาดรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือแสดงตัวเลขผลประโยชน์โครงการชนิดที่ไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ ก็จะถูก “พิจารณา” จากคณะกรรมการนโยบาย PPP แล้วชั้นหนึ่งว่าสมควรดำเนินการหรือไม่