ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CPF รับ 2 รางวัล ASRA 2023 จากรายงานความยั่งยืนโดดเด่นด้านสิทธิมนุษยชน – สิ่งแวดล้อม

CPF รับ 2 รางวัล ASRA 2023 จากรายงานความยั่งยืนโดดเด่นด้านสิทธิมนุษยชน – สิ่งแวดล้อม

15 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชีย” ประจำปี 2023  หรือ Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) รวม 2 ประเภท  ได้แก่  รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Human Rights) ระดับ Silver  และ รางวัล Asia’s Best Environmental Impact Reporting ระดับ Bronze  สะท้อนความชัดเจน ครบถ้วน  ถูกต้อง และโปร่งใสของข้อมูล ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565  (Sustainability Report 2022)    

ซีพีเอฟ ได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว จากการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดทำนโยบาย การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน โปร่งใส ในด้าน สิทธิมนุษยชน และด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในระดับสากล  

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ถูกต้องแม่นยำ ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาภายใต้กรอบการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Framework: HRDD) โดยการวางนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน มีการบูรณาการในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและครบวงจร บนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย ความเสมอภาคเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity Equality and Inclusivity) อาทิ การจ้างงานและบริหารด้านแรงงาน การสรรหาและจ้างงานแรงงานต่างด้าว อย่างมีจริยธรรม (Ethical Recruitment) การจัดการเรื่องร้องเรียนและเยียวยาผู้ถูกละเมิด นอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชนผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปีแล้ว บริษัท ยังได้เปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ข่าว โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

นอกจากนี้  ซีพีเอฟ มีการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในระดับสากลมากขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมผ่านโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภููมิอากาศ(Task Forces on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนกลยุทธ์ในการรับมือ และเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero)

ในรายงานความยั่งยืน ยังได้รายงานถึงการบรรลุเป้าหมายในการลดการดึงน้ำจากภายนอกมาใช้ต่อหน่วยการผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการ 3Rs คือ  Reduce ลดการใช้น้ำ Reuse นำน้ำมาใช้ซ้ำ Recycle นำน้ำผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่  และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยกิจการทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีการปลูกต้นไม้รวมกว่า 5.4 ล้านต้นทั่วโลก เพื่อการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูป่าป่าบกและป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 39,000 ตันต่อปี 

สำหรับรางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) จัดโดย CSR Works International Pte. Ltd. เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาความยั่งยืนผ่านกระบวนการจัดทำและรายงานผล โดยซีพีเอฟได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 5