ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CPF x องค์กร SMEs PLUS ขยายโอกาสคู่ค้าโตยั่งยืน หนุนการจัดหาที่รับผิดชอบตามหลัก ESG

CPF x องค์กร SMEs PLUS ขยายโอกาสคู่ค้าโตยั่งยืน หนุนการจัดหาที่รับผิดชอบตามหลัก ESG

11 สิงหาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถคู่ค้าธุรกิจ SMEs อย่างเข้มข้น ระดมสรรพกำลังองค์กร ดำเนินโครงการ “SMEs PLUS” เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีขีดความสามารถดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนยึดหลัก ESG หนุนการจัดหาวัตถุดิบและบริการห่วงโซ่อาหารที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่ม SMEs เป็นลำดับแรก ผ่านการดำเนินโครงการ “SMEs PLUS” ระดมสรรพกำลังกับหน่วยงานในบริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างรอบด้านให้กับคู่ค้า SMEs ประมาณ 6,500 ราย โดยในปีนี้ดำเนินรวม 6 โครงการ อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อยที่มีศักยภาพนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ การสนับสนุนให้คู่ค้ามีความรู้การผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ การยกระดับความปลอดภัยของสินค้า เป็นต้น ซึ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance)  เพื่อสร้างความสำเร็จและการเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา
“ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ SMEs PLUS ขึ้น เป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน SMEs  มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น สร้างแต้มต่อพัฒนาสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับสากล จัดหาวัตถุดิบและบริการซึ่งเป็นต้นทางการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัตอบโจทย์ความต้องการตลาดในปัจจุบัน และรองรับการเติบโตในระยะยาว” นางสาวธิดารัตน์กล่าว
SMEs PLUS เป็นโครงการที่ดำเนินภายใต้ โครงการ “Partner to Grow เติบโตเคียงข้างอย่างยั่งยืน” ที่ซีพีเอฟใช้ศักยภาพขององค์กรมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคู่ค้าธุรกิจให้สามารถ ปรับตัวรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก  โดยในช่วงแรกจะให้ความสำคัญกับคู่ค้าธุรกิจในกลุ่ม SMEs ตั้งแต่ โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” ใช้ศักยภาพของซีพีเอฟเสริมสร้างความรู้ให้คู่ค้า SMEs ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนตามแนวทาง Lean Six Sigma  ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพิ่มความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาระบบป้องกันทุจริตและคอร์รัปชั่น การส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการลดการสูญเสียสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจรายสำคัญ และคู่ค้าธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม หรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่ห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน อาทิ การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพเพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม แลละสิ่งแวดล้อม โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยสนับสนุนซีพีเอฟบรรลุเป้าหมายการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก (Sustainable Sourcing) ตามหลัก ESG เพิ่มความเชื่อมั่นว่าต้นทางของผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟมาจากแหล่งที่ปราศจากการบุกรุกทำลายป่า มีการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน  ตลอดจนมีส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน