ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธ.ก.ส. ติดตามพักชำระหนี้-เยี่ยมลูกค้า หนุนเกษตรมูลค่าสูงและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ.เชียงราย

ธ.ก.ส. ติดตามพักชำระหนี้-เยี่ยมลูกค้า หนุนเกษตรมูลค่าสูงและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ.เชียงราย

19 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายยุวพล วัตถุ นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอเชียงของ, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอเชียงแสน, อำเภอแม่จัน และอำเภอดอยหลวง ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วกว่า 1.8 ล้านคน ยอดหนี้ทั้งหมดจำนวน 255,800 ล้านบาท และได้ติดตามผลการดำเนินงานมาตรการด้านการรักษาเสถียรภาพผลผลิตตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ มาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 มาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 รวมถึงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ “3 ลด 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile แล้วกว่า 48,000 ราย

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของลูกค้า ธ.ก.ส. ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด ที่มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและรับซื้อเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบคุณภาพและสิ่งเจือปน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง แปลงใหญ่ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง แปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย (GAP) ผลิตเครื่องดื่มมอลต์และสาโท จากข้าว กข.6 (ข้าวพันธุ์ดีศรีดอนมูล) การใช้ฟางเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ และทำเป็นก้อนอิฐจากฟางข้าวหรือก้อนเห็ด วิสาหกิจชุมชน ฮัก ณ เชียงราย ที่มีการใช้สับปะรดเชียงรายเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น  อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

ชุมชนศรีดอนชัย ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน วัดท่าข้ามศรีดอนชัย, พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ, เฮือนคำแพง โดยมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย, กลุ่มผ้าทอไตลื้อครูดอกแก้ว และกลุ่มจักสานผู้สูงอายุชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันทางหลวง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนวัฒนธรรมประเพณีคนยอง ฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อาทิ กลุ่มผักปลอดสารพิษ, กลุ่มผ้าทอมือ และกลุ่มผ้าปัก การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, โครงการปิด-เปิด ระบายน้ำอิง อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออกข้าว และข้าวโพดอาหารสัตว์ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น, ศูนย์เรียนรู้ไทยเฮิร์บ

โครงการธนาคารต้นไม้ “วัดพระธาตุจอมแว่” โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่และเกษตรกรลูกค้า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567  ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย