ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > TVO คว้าเรตติ้งระดับ AA หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2566 – CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว

TVO คว้าเรตติ้งระดับ AA หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2566 – CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว

8 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีวีโอ ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยในปีนี้ทีวีโอได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ AA สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ยึดหลักความยั่งยืนที่ผสานเข้ากับการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นสร้างการเติบโตบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ 5 ดาว และได้รับจัดอันดับเป็น 1 ในบริษัท Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥ 10,000 ล้านบาท จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัทได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ทีวีโอรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG ที่ทีวีโอได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิิจการที่่ดี และบริษัทจะยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงานในทุกด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน”