ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีวีโอ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีวีโอ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

15 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุสถา หวังพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Covid-19 Relief) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม