ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ย้ำการเป็นธนาคารที่สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ย้ำการเป็นธนาคารที่สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน

23 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) ในงาน Asian Excellence Award 2023 ครั้งที่ 13 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำของฮ่องกงด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 116 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักของจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธนาคารฯ มองว่าธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการเท่านั้น แต่เป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) การสนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน และครู เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่เป็นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน เพื่อช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยมีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 2) การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ธนาคารฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยอย่างทันต่อเหตุการณ์ เพื่อคืนความสุข สร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างรอยยิ้ม ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกิจกรรมและองค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในการดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) 3) การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ เสริมสร้างความรัก สามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในกลุ่มพนักงาน”

ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ  “The Most Admired Bank”