ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ก.ล.ต. เตือนเอกชนระมัดระวังใช้หนังสือตอบข้อหารือผิดวัตถุประสงค์

ก.ล.ต. เตือนเอกชนระมัดระวังใช้หนังสือตอบข้อหารือผิดวัตถุประสงค์

6 ตุลาคม 2023


เตือนภาคเอกชนระมัดระวังกรณีมีการนำหนังสือตอบข้อหารือของ ก.ล.ต. ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้กำกับดูแลตลาดทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการหารือจากภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ ทั้งในส่วนเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จะมีหนังสือให้ความเห็นกับข้อหารือต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจากภาคเอกชนที่สอบถามในเวลานั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาคเอกชนนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นให้ความเห็นที่ใช้เฉพาะกับภาคเอกชนนั้น ๆ ที่ได้หารือกับ ก.ล.ต.

ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับแจ้งว่า มีภาคเอกชนบางแห่งนำหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยอาจให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากที่หารือกับ ก.ล.ต. หรือในช่วงเวลาที่แตกต่างจาก ก.ล.ต. พิจารณา ซึ่งถือเป็นการนำหนังสือไปใช้ในลักษณะผิดวัตถุประสงค์ ก.ล.ต. จึงขอให้ภาคเอกชนระมัดระวังมิให้นำหนังสือตอบข้อหารือไปใช้ในลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ หนังสือตอบข้อหารือของ ก.ล.ต. อาจมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงหรือช่วงระยะเวลาที่แตกต่างจากที่ ก.ล.ต. พิจารณาในหนังสือดังกล่าว ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและระมัดระวังถึงข้อจำกัดของหนังสือดังกล่าวด้วย

กรณีหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.