ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. สั่งการอีกรอบให้ STARK ดำเนินการเพิ่มเติม หลังส่งรายงาน special audit เตือนผู้ถือหุ้นเข้าประชุม

ก.ล.ต. สั่งการอีกรอบให้ STARK ดำเนินการเพิ่มเติม หลังส่งรายงาน special audit เตือนผู้ถือหุ้นเข้าประชุม

6 ตุลาคม 2023


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ดำเนินการเพิ่มเติม ภายหลังนำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น และขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 พร้อมทั้งเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดและความผิดเพิ่มเติม

ตามที่ STARK ได้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (รายงาน special audit) และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยรายงาน special audit ระบุว่า ผู้สอบบัญชีตรวจพบความผิดปกติของการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ STARK และบริษัทย่อยหลายรายการซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงนั้น ก.ล.ต. จึงสั่งการให้ STARK นำผลการตรวจสอบ special audit ไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 และการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว เป็นต้น

  • ก.ล.ต. สั่งการ STARK ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
  • ก.ล.ต. สั่ง STARK ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษภายใน 17 ก.ค.นี้
  • นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังได้เปิดเผยว่า การตรวจสอบข้อมูลบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน หรือบางธุรกรรมยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ก.ล.ต. จึงให้ STARK ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม รวมทั้งให้ STARK ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบ special audit ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ครบถ้วนและชัดเจนขึ้น

    ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมการประชุมและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ตามที่ STARK ได้แจ้งว่าจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

    สำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบเชิงลึกกรณี STARK ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิดจำนวน 10 ราย ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา 5 ราย และนิติบุคคล 5 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีตกแต่งงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในแบบ Filing หุ้นกู้อันเป็นเท็จของ STARK และเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวงและได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง

  • ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK ปกปิดข้อมูล factsheet ขายหุ้นกู้
  • ปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก เพื่อขยายผลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม และความผิดเพิ่มเติม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การแพร่ข่าวที่ทำให้สำคัญผิดเกี่ยวกับ STARK เป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าไปพอสมควร เช่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสอบถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ การตรวจสอบการกระทำความผิดของ ก.ล.ต. เป็นกระบวนการตามกฎหมายที่ได้ดำเนินไปโดยไม่ต้องรอผลของ special audit แต่อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. จะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย