ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีวีโอ ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 เป็นปีที่ 8

ทีวีโอ ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 เป็นปีที่ 8

28 สิงหาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุชัย วิเศษลีลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ง “ทีวีโอ” ได้รับคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) และบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (พ.ศ.2559-2566)

นายสุชัยกล่าวว่า “การที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป