ThaiPublica > Native Ad > ปรัชญาการลงทุนและทำงาน เบื้องหลังรางวัลยอดเยี่ยมของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร

ปรัชญาการลงทุนและทำงาน เบื้องหลังรางวัลยอดเยี่ยมของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร

8 กรกฎาคม 2023


เป็นที่รู้กันว่าในแต่ละปี นิตยสาร Morningstar ซึ่งมีพันธกิจในการช่วยนักลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม จะทำหน้าที่คัดสรรกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่โดดเด่นที่สุดจากภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องการทำงานที่ช่วยสร้างคุณค่าสูงสุด ไม่ว่าในแง่ของผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจหรือการพิทักษ์รักษาทุนของผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ ปีนี้จึงนับเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)เกียรตินาคินภัทร จำกัด ที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีนี้ถึง 2 รางวัล ได้แก่รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income)และรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond) จากกองทุนเปิด เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

บลจ.เกียรตินาคินภัทรเผยว่าความสำเร็จขององค์กรมาจากปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ที่ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนระยะยาวมากกว่าระยะสั้นสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่นรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเป็นไปตามวินัยการลงทุนโดยมีการตรวจสอบและปรับอย่างต่อเนื่อง การวางระบบและกระบวนงานที่ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนระยะยาวโดยหลีกเลี่ยง การติดกับดักของข่าวและความผันผวนในระยะสั้นเช่นนี้เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

นอกจากนั้น ในด้านของบุคลากร บลจ.เกียรตินาคินภัทร ยังผนึกกำลังกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ทีมผู้จัดการกองทุน ทีมนักวิเคราะห์ และทีมค้าตราสาร ที่ทำงานร่วมกันในการจัดการลงทุน ทีมกำกับความเสี่ยงและทีมกำกับการปฏิบัติงาน ที่คอยติดตามและควบคุมความเสี่ยงของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด ที่มุ่งมองหาวิธีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนทีมปฏิบัติการที่คอยจัดการซื้อขายตราสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

บุคคลทั่วไปอาจคิดว่าผลตอบแทนของการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลข และอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ แต่จากการพูดคุยกับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในบลจ.เกียรตินาคินภัทร เผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานที่มีความเฉพาะตัวและสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถสรุปมาในรูปของสิ่งที่คนในองค์กรเรียกว่า‘หลักองค์กร (Principles)’ เช่น

หลัก ‘กระหายชัยชนะ’ และ ‘ไม่ละความเพียร’ : องค์กรปลุกเร้าให้ทุกคนมีทัศนคติที่พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศและแน่วแน่ในการทำงานหรือแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายโดยยึดเป้าหมายระยะยาว

หลัก ‘เรียนรู้สามัคคี’ : องค์กรมีโครงสร้างแบบแนวราบเอื้อให้ทีมงานในทุกระดับชั้นและทุกส่วนงานสามารถแสดงความคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรได้โดยตรง ซึ่งเป็นทั้งการให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นและการส่งเสริมการประเมินโอกาสในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน

หลัก ‘เชื่อระบบตลาดเสรี’: องค์กรให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศบนการแข่งขันในตลาดเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ลงทุนกองทุนตราสารหนี้ไทยในปีนี้

สำหรับบุคคลทั่วไปบลจ.เกียรตินาคินภัทรได้เผยหลักที่นักลงทุนอาจยึดถือยามลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นกองทุนประเภทที่บลจ. ได้รับรางวัล Morningstar ในปีนี้ไว้ดังนี้

 • ทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงของกองทุนว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงระดับที่ผู้ลงทุนรับได้หรือไม่
 • เลือกลงทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนที่ต้องการเช่นถ้ามีแผนจะลงทุนในระยะสั้นก็ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งมีความผันผวนต่ำและมีสภาพคล่องสูงแต่หากสามารถลงทุนในระยะยาว ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนที่มีค่าอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration)สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้
 • ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและเสริมสร้างวินัยในการลงทุนเพราะการกระจายการลงทุนในทุกช่วงเวลาจะทำให้ต้นทุนในการลงทุนไม่กระจุกตัวและช่วยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการจับจังหวะตลาดซึ่งเป็นเรื่องยากและมักทำให้ผลตอบแทนโดยรวมไม่ดีเท่าที่ควร
 • ไม่ตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากเพียงผลตอบแทนย้อนหลังหากควรพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาการลงทุนกระบวนการและทีมงานของบริษัทจัดการประกอบด้วย

 • นอกจากนั้น สำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุน KKP Active Fixed Income (KKP ACT FIXED)โดยเฉพาะ บลจ. ได้ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจไว้ดังนี้

  กองทุน KKP Active Fixed Income (KKP ACT FIXED) เป็นกองทุนที่บริหารแบบเชิงรุกลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มีฐานะทางการเงินดีและสภาพคล่องแข็งแกร่ง ทั้งนี้ กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Dynamic ทั้งในด้านGovernment Duration และCredit Spread Duration ผ่านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคแบบTop-down และวิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้นบนหลักการการวิเคราะห์แบบ Bottom-upโดยมีเป้าหมาย Portfolio Duration ประมาณ 1-3 ปี กองทุนเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำที่ต้องการกระจายเงินมาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้โดยผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน และสามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวสนใจลงทุนโปรดติดต่อ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา โทร 02 165 5555บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร 02 305 9559 หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

  คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

  © 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้: (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3)บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  ที่มาข้อมูลจาก
  1.https://www.morningstarthailand.com/th/news/233136/best-fund-house—domestic-fixed-income.aspx

  2.https://www.morningstarthailand.com/th/news/233124/award-winner-%e2%80%93-mid%2flong-