ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > SCB x VISTEC จัดหลักสูตรพิเศษ Mission X : Roadmap to Sustainability วิถี ESG

SCB x VISTEC จัดหลักสูตรพิเศษ Mission X : Roadmap to Sustainability วิถี ESG

24 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ระดมสรรพกูรูด้านความยั่งยืน ปลุกกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมถ่ายทอดพลังการเติบโตในบริบทใหม่ภายใต้แนวทาง ESG ให้แก่ 80 ผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทย ผ่านหลักสูตรพิเศษ Mission X : Roadmap to Sustainability ในโครงการ “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation เพื่อสร้างความตระหนักรู้กฎ กติกา และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คว้าโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมเป็นกำลังหลักในการพาเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสังคมคาร์บอนต่ำตามวิสัยทัศน์ของประเทศในปี 2573 โดยมี นายภานุ โชติประสิทธิ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2 กลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย รังสรรค์ องค์สรณะคม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 3 และ รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด ร่วมพิธีเปิดการอบรม

หลักสูตร Mission X : Roadmap to Sustainability มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ESG ที่มีทั้งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงอธิบายความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทราบถึงกฎระเบียบ  ข้อบังคับที่สำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายด้าน Net Zero เพื่อเตรียมพร้อมรับมือมาตรการต่างๆ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากนโยบายการเก็บภาษีคาร์บอน เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถปรับองค์กรให้เตรียมพร้อมเพื่อปิดความเสี่ยง และนำไปสู่โอกาสในการขยายฐานลูกค้า โอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมาตรการสนับสนุนต่างๆ จากรัฐ พร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้กับธุรกิจ และมองเห็นความเสี่ยงด้านชื่อเสียง กรณีคู่ค้าของบริษัทไม่ให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงจากกฎ กติกา และสร้างโอกาสจากความท้าทายที่มาถึงของ ESG รวมถึงการจัดทำเวิร์คช็อปเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรแลกเปลี่ยนมุมมอง โชว์ไอเดีย และออกแบบกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามผล เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในหลักสูตร Mission X : Roadmap to Sustainability ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน อาทิ ดร. ธันยพร กริชทายาวุธ ผู้อำนวยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ UN GCNT (UN Global Compact Network Thailand) นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.ศรุดา ศิริภัทรปรีชา กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนบริษัท ฟอร์จูน  พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor, The BrandBeing Consultant Co., Ltd.  นางพนอจันทร์ จารุรังสีพงค์  ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน (GRI Certified Sustainability Professional) และนางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมแชร์ความประสบการณ์การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน