ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > เซ็นทรัลพัฒนา ชวนพนง.แต่งตัวหลากหลาย ชู “Imagining Better Futures For All”

เซ็นทรัลพัฒนา ชวนพนง.แต่งตัวหลากหลาย ชู “Imagining Better Futures For All”

20 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

เซ็นทรัลพัฒนา องค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียม เริ่มต้นจากภายในองค์กร เติมเต็มการเป็นพนักงานในทุกเพศสภาพ  ภายใต้นโยบาย “Imagining Better Futures For All”  พร้อมร่วมฉลอง Pride Month ผ่านการจัดกิจกรรมตลอดเดือนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ สร้างพลังให้ประเทศไทยไปสู่การเปิดพื้นที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น  และเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายทางเพศ

หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ทางเซ็นทรัลพัฒนาให้ความสำคัญเสมอมาคือการเคารพทุกความแตกต่างของทุกคน  ปัจจุบันเซ็นทรัลพัฒนามีพนักงานภายใต้การดูแลกกว่า 5,400 คน ซึ่งมีความหลากหลายในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ศาสนา หรือความแตกต่างของร่างกาย ภายใต้แนวคิด “Imagining Better Futures For All”  มาตรฐานใหม่ของพื้นที่การใช้ชีวิตแห่งอนาคตที่ดีกว่า ในการสร้าง Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน  ซึ่งนโยบายดังกล่าวนอกจะมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและโลกแล้ว  ยังให้ความสำคัญในการดูแล ‘People’ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชน  ผ่านกลยุทธ์ OPPORTUNITIES with Purpose ขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจด้วยการเป็นองค์กรแห่งการสร้าง ‘โอกาส’  โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  ทั้งทางด้าน Human Rights, Equality, Diversity เป็นต้น 

ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนา จะมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของผู้คนตามหลักสิทธิมนุษยชน มีการศึกษาและหาแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งในแง่การให้บริการ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความเสมอภาคให้แก่พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  โดยเริ่มต้นสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร  เปิดรับและเปิดโอกาสให้กับความหลากหลายของพนักงาน ทั้งกลุ่ม LGBTQ+, กลุ่มผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย, กลุ่มบุคคลพิเศษ  และผลักดันพนักงานทุกกลุ่มในองค์กรให้แสดงความสามารถและนำศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่  พร้อมทั้งเปิดรับฟังเสียงของพนักงานทุกกลุ่ม  ร่วมถึงมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานทุกคนที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส  แสดงถึงความเท่าเทียมกันในองค์กร     โดยเริ่มตั้งแต่การรับคนเข้าทำงาน ที่มีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกัน โดยให้โอกาสในทุกกลุ่ม เนื่องจากมองเรื่องศักยภาพและความสามารถเป็นหลัก  โดยมีความเชื่อมั่นว่าความแตกต่างหลากหลายในแง่ของทักษะและความสามารถ  ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ

สำหรับ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ เซ็นทรัลพัฒนา  สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม จัดงาน  THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 “PRIDE FOR ALL”  โดยภายในงานมีขบวนพาเหรดสีรุ้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ  ซึ่งที่เซ็นทรัลเวิลด์ นำขบวนโดย ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ตัวแม่แห่งวงการ LGBTQIAN+ โดยพนักงานเซ็นทรัลพัฒนา ได้มีส่วนร่วมในการเดินขบวนพาเหรดร่วมกับเหล่านางแบบ นายแบบ ชื่อดังกว่า 500 ชีวิต  นอกจากนี้ภายในองค์กรยังจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน “ส่งต่อพลังความ Pride ไม่รู้จบ” ถ่ายรูปคู่กับสิ่งของหรือกิจกรรมที่มีสีรุ้งภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และภายในสำนักงานยังมีการตกแต่งเป็นสีสายรุ้งสดใส เพื่อให้เกิดการสื่อสารสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการยอมรับความหลากหลาย พร้อมผลักดันแนวคิดความเท่าเทียมให้พนักงาน