ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > WBCSD ยกเครือซีพีเป็นกรณีศึกษาของไทย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระดับโลก

WBCSD ยกเครือซีพีเป็นกรณีศึกษาของไทย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระดับโลก

8 พฤษภาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

เจนีวา, 3 พฤษภาคม 2566: สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD) เผยแพร่รายงาน Tackling inequality: An agenda for business action ซึ่งเป็นรายงาน ของโครงการ The Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) เพื่อจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  จำกัด เป็นภาคธุรกิจไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการระดับโลกนี้

BCTI เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรและผู้นำในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม มากกว่า 60 องค์กรทั่วโลก ที่เป็นสมาชิกของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ WBCSD มีพันธกิจในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน แก้ไขความไม่เสมอภาค โดยผลักดันให้วาระดังกล่าวรวมอยู่ในแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่นยืน และสื่อสารให้ทุกภาคส่วนถึงความจำเป็นเร่งด่วน

ในรายงานนี้ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวทางในการปฎิบัติ 10 ประการ ที่แต่ละบริษัทสามารถดำเนินการได้ และผู้มีส่วนได้เสีย คาดหวังให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการ โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็น การสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกคน ส่งมอบคุณค่าและความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกัน ขานรับนโยบายจากภาครัฐ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้น

และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้เป็น 1 กรณีศึกษา ในหัวข้อ การยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็น (Make Essential Products and Services More Accessible and Affordable) สร้างสรรค์ นวัตกรรมร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้บอกเล่าถึง โครงการแข่งขันนวัตกรรม ที่ทางเครือจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ส่งแนวคิด หรือโครงการที่จะช่วยยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการที่ชนะ จะนำไปขยายผลให้เกิดขึ้นได้จริง ยกตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นหมอดี แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

มีหมอให้เลือกปรึกษาได้มากกว่า 500 ท่าน จากมากกว่า 20 สาขาการแพทย์ และยังมีการให้บริการทางด้านการรักษาที่เฉพาะด้าน โดยปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 500,000 คน

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์  เคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในการดำเนินธุรกิจ ทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงทั้งคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับนานาชาติ รวมถึงผลักดันนโยบาย ความหลากหลาย ความเสมอภาค แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เราสามารถสร้างสังคมที่เคารพซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิมนุษยชน ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและสร้างโอกาสเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนได้”