ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เครือซีพี ติดบริษัทชั้นนำมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก จาก Ethisphere

เครือซีพี ติดบริษัทชั้นนำมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก จาก Ethisphere

24 กุมภาพันธ์ 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือซีพี ติดบริษัทชั้นนำมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก The 2021 World’s Most Ethical Companies จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจาก Ethisphere สถาบันชั้นนำระดับโลกที่กำหนดและประมวลมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2564 หรือ The 2021 World’s Most Ethical Companies โดยในปีนี้มีบริษัทจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 22 ประเทศได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกรวมทั้งสิ้น 135 บริษัท อาทิ Kellogg, LinkedIn, Sony, L’OREAL, Microsoft, PepsiCo, Prudential, Kimberly-Clark, General Motors LLC, Mastercard, Schneider Electric, Tata Steel เป็นต้น

มร.ทิมโมธี เออร์บลิค (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเผชิญหน้าและรับมือกับความท้าทายที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ายังมีบริษัทที่มีภาวะผู้นำ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ส่วนได้เสียในด้านการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อคุณค่าสูงสุดที่ส่งผลในเชิงบวกต่อชุมชนของธุรกิจนั้น ๆ ในการนี้ Ethisphre ขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า การที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกจากสถาบัน Ethisphere ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลก โดยเครือฯ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมซึ่งเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญ ที่ถือเป็นรากฐานของจริยธรรมขององค์กรตั้งแต่ยุคบุกเบิกธุรกิจ รวมถึงการยึดธรรมาภิบาลเป็นเสาหลักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการที่เครือฯ ก้าวมาถึงจุดนี้ได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนของพนักงานในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง คู่ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนกลไกด้านธรรมาภิบาลขององค์กรให้ยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ

“การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในทุกประเทศที่ประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนและมีจริยธรรมจึงเป็นรากฐานที่เครือฯ ยึดมั่นในการดำเนินงานทุกมิติ” ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าว

ทั้งนี้ระเบียบวิธีและการให้คะแนนเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก เป็นการประเมินอย่างเข้มข้นภายใต้ระบบ Ethics Quotient® ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Ethisphere ประกอบด้วยคำถามมากกว่า 200 คำถามใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านวัฒนธรรม 2.ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม 3.ด้านบทบาททางจริยธรรม 4.ด้านการกำกับดูแลกิจการ และ 5.ด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่ง กระบวนการดังกล่าวเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อรวบรวมและกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมชั้นนำขององค์กรในอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งในปีนี้มีการตั้งคำถามเพื่อประเมินว่าแต่ละองค์กรมีศักยภาพในการปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การรับมือกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล รวมทั้งมีมาตรการด้านความปลอดภัย ความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมอย่างไร

  • รายชื่อบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกปี 2021 สามารถดูได้ที่นี่
  • เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

    เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นบริษัทไทยชั้นนำระดับโลกที่ประกอบธุรกิจหลากหลายและเติบโตคู่สังคมไทยมาครบ 1 ศตวรรษ ด้วยเพราะยึดมั่นในค่านิยมองค์กร “3 ประโยชน์” กล่าวคือ ประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และสุดท้ายก็จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแก่ประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 8 สาย ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ โดยมีการค้าการลงทุนในกว่า 21 ประเทศ มีพนักงานกว่า 350,000 คน

    เกี่ยวกับสถาบัน Ethisphere

    Ethisphere® Institute เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรมซึ่งขับเคลื่อนลักษณะขององค์กรความไว้วางใจของตลาดและความสำเร็จทางธุรกิจ Ethisphere มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการวัดและกำหนดมาตรฐานจริยธรรมหลักโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปรับปรุงลักษณะขององค์กรและวัดผลและปรับปรุงวัฒนธรรม Ethisphere ยกย่องความสำเร็จที่เหนือกว่าผ่านโปรแกรมการยกย่อง บริษัท ที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกและมอบชุมชนผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้วย Business Ethics Leadership A