ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. กล่าวโทษ14 ราย ต่อ DSI สร้างราคาหุ้น EARTH สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหุ้น EARTH

ก.ล.ต. กล่าวโทษ14 ราย ต่อ DSI สร้างราคาหุ้น EARTH สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหุ้น EARTH

1 ธันวาคม 2022


ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 14 ราย ต่อ DSI กรณีสร้างราคาหุ้น EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH

ก.ล.ต. กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 14 ราย ได้แก่ (1) นายขจรพงศ์ คำดี (2) นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ (3) นายพิพรรธ พิหเคนทร์ (4) นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ (5) นายจิตตเกษม คุณชยางกูร (6) นางสาวรุ่งกาญจน์ สัญญวิรัตน์ (7) นางสาวสุภาภรณ์ สายคำ (8) นางสาวปริญดา วิสุทธะนะ (9) นางลักขณา จันทร์เต็ม (10) นางชิดชนก ศรีอินทร์ (11) นายพิบูล พิหเคนทร์ (12) นายพัชวัฏ คุณชยางกูร (13) นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร และ (14) นายสมพงษ์ บวรไกรศรี ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 สัญญา EARTHH17 และสัญญา EARTHM17 พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำความผิดของบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในขณะเกิดเหตุ และพวก รวม 14 ราย ได้ร่วมกันซื้อขายหุ้น EARTH ในช่วงวันที่ 5 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2559 และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 ในช่วงวันที่ 2 – 28 กันยายน 2559 สัญญา EARTHH17 ในช่วงวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 และสัญญา EARTHM17 ในช่วงวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ในลักษณะผลักดันราคาอย่างต่อเนื่องและควบคุมราคาปิดเพื่อรักษาระดับราคา ทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้ผู้ลงทุนรายอื่นเข้ามาซื้อหรือขายตาม

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) และ 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.รบ.หลักทรัพย์ฯ) และต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระทำความผิด ปัจจุบันการกระทำดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามมาตรา 244/3 และต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 92 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 14 ราย ต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อ ป.ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

  • ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการ EARTH รวม 11 ราย กรณีลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในเอกสารของหนี้ที่เพิ่มขึ้น 26,000 ล้าน
  • ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกก.และผู้บริหาร EARTH กับพวกรวม 17 ราย สร้างหนี้เทียม และฟ้องผู้กระทำผิด 11 ราย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น EARTH
  • ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผัน EARTH ขยายเวลาส่งรายงานผลการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน
  • ผู้ถือหุ้น EARTH โหวตรับ11 อดีตผู้บริหารกลับทำงาน -รับรองมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่ง ที่อินโดนีเซีย
  • ก.ล.ต. กล่าวโทษ EARTH -3 กรรมการ กรณีเผยแพร่ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเหมืองถ่านหินอินโดนีเซีย