ThaiPublica > เกาะกระแส > ผู้ถือหุ้น EARTH โหวตรับ11 อดีตผู้บริหารกลับทำงาน -รับรองมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่ง ที่อินโดนีเซีย

ผู้ถือหุ้น EARTH โหวตรับ11 อดีตผู้บริหารกลับทำงาน -รับรองมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่ง ที่อินโดนีเซีย

14 มีนาคม 2019


หลังจากที่ ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ได้ร้อง DSI ขอความเป็นธรรมให้ 11 อดีตผู้บริหาร และได้เสนอวาระพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้กลับมาบริหารงานต่อนั้น

นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ว่า ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 92.0387% อนุมัติให้ผู้บริหารชุดเดิมจำนวน 11 คนกลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานใหม่ ตามที่นายสิทธิชัย เจิดอำไพ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นกว่า 1,300 รายเป็นผู้เสนอเป็นวาระพิเศษ ดังมีรายชื่อดังนี้

 • ผู้ถือหุ้น EARTH ร้อง DSI ขอความเป็นธรรมให้ 11 อดีตผู้บริหารกลับมาบริหารใหม่ – แจ้งดำเนินคดี”สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์” ผู้บริหาร ก.ล.ต.

  1.นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 2.นายขจรพงศ์ คำดี 3.นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ 4.นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ 5.นายพิพรรธ พิหเคนทร์
  6.นายพิบูล พิหเคนทร์ 7.นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ 8.นายสมเกียรติ ศุขเทวา 9.นายสุริยาภรณ์ บุญชัย 10.นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์ 11.นายธงชัย วัฒนาโสภณวงศ์

  นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 99.9438% ยังอนุมัติให้รับรองรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินจากผู้ประเมินอิสระของเหมือง EHM และ JAB ในอินโดนีเซีย และรับรองการให้สัตยาบันการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน ด้วยมูลค่ารวม 732 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

  ล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานก.ล.ต.ออกเอกสารข่าวแจ้งว่าตามที่ปรากฏว่า บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH” หรือ “บริษัท”) ได้เผยแพร่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระพิเศษ และมีมติอนุมัติให้กรรมการชุดเดิมจำนวน 11 กลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัทนั้น

  สำนักงานขอเรียนว่า บุคคลทั้ง 11 ราย เป็นบุคคลที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) กล่าวโทษและโดยผลของกฎหมายบุคคลที่ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนรับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการ ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว การใดที่บุคคลที่ถูกสำนักงานกล่าวโทษและต้องพ้นจากตำแหน่งข้างต้นกระทำไปย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัทแต่อย่างใด

  อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูข้อมูลการกล่าวโทษของบุคคลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce

  หมายเหตุ: แก้ไขล่าสุด 14 มีนาคม 2562