ThaiPublica > Native Ad > PEA – MEA – EGAT ร่วมหารือ 3 การไฟฟ้า บูรณาการประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

PEA – MEA – EGAT ร่วมหารือ 3 การไฟฟ้า บูรณาการประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

4 ตุลาคม 2022


PEA – MEA – EGAT ประชุมหารือคณะกรรมการ 3 การไฟฟ้า บูรณาการความร่วมมือต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายดนุชา พิชยนันท์ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ 3 การไฟฟ้า โดยมี พลอากาศเอกชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารหน่วยงาน 3 การไฟฟ้า (MEA PEA และ กฟผ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการลงทุนและการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการ 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 3/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนภารกิจให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลงทุนขั้นพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าไม่ให้มีความซ้ำซ้อน และสร้างประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งการประชุมดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ 3 การไฟฟ้าที่จะร่วมกันพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Green Energy อย่างยั่งยืน