ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ชู 4 ด้านหลัก มุ่ง “Sustainable Banking”

ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ชู 4 ด้านหลัก มุ่ง “Sustainable Banking”

15 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Banking” ภายในงานอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน อาทิ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับ Operation การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายของความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1.ด้านเศรษฐกิจ (Economy) การสร้างความแข็งแรงในด้านผลการดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินขององค์กร 2.ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.ด้านสังคม (Social) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และ 4.ด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

ทั้งนี้ การเข้าร่วมบรรยายพิเศษดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) จากชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565