ThaiPublica > Native Ad > อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา ต้นแบบใช้ Green Energy 100 %

อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา ต้นแบบใช้ Green Energy 100 %

10 ตุลาคม 2022


อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ยกระดับเป็นอาคาร Green Energy ใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่เป้าหมาย EGAT Carbon Neutrality

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า แบ่งปันข้อมูล ความรู้ และภารกิจของ กฟผ. ออกสู่สังคม เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วกว่า 100,000 คน โดยอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ออกแบบให้มีการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนถึง 3 ประเภท ได้แก่ ไฟฟ้าจากโครงการกังหันลมลำตะคอง ไฟฟ้าจากระบบ wind hydrogen hybrid และไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร โดยพลังงานหมุนเวียนที่ใช้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ทั้งหมด ที่ประมาณ 300,000 หน่วยต่อปี และยังสามารถส่งจ่ายไฟฟ้าที่เหลือเข้าสู่ระบบได้อีกด้วย อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลักดันประเทศไทยให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ระดับดีเยี่ยม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)