ThaiPublica > เกาะกระแส > มติบอร์ดก.ล.ต. สั่ง Bitkub แก้ไขและอนุมัติเหรียญ KUB มาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ส.ค.นี้

มติบอร์ดก.ล.ต. สั่ง Bitkub แก้ไขและอนุมัติเหรียญ KUB มาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ส.ค.นี้

27 กรกฎาคม 2022


ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยจะครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นั้น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 ภายในเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ:

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 108 / 2565 เรื่อง ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9495&NewsNo=108&NewsYear=2565&Lang=TH