ThaiPublica > เกาะกระแส > “บัญชีกลาง” ปรับเวลายกเว้น “ค่าปรับ” ผู้รับเหมาส่งงานช้าถึง 30 มิ.ย.นี้

“บัญชีกลาง” ปรับเวลายกเว้น “ค่าปรับ” ผู้รับเหมาส่งงานช้าถึง 30 มิ.ย.นี้

30 มิถุนายน 2022


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียน-แจ้งกำหนดเวลายกเว้น “ค่าปรับ” ช่วยผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯส่งมอบงานล่าช้าถึง 30 มิ.ย.นี้ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคเริ่มคลี่คลาย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ในประเทศไทยในภาพรวม พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) จึงได้แก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 จากเดิม “จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565”

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว และขอให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ด้วย โดยสรุปได้ดังนี้
1. สัญญาที่ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 หากส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับ 2 ช่วง คือ ค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

1.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากส่งมอบงานล่าช้าจะมีค่าปรับในส่วนที่เกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

1.3 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่า 828 วัน

2. สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

2.1 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

“สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว