ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้มาตรฐาน “ISCC PLUS” ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตอบโจทย์ ESG

เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้มาตรฐาน “ISCC PLUS” ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตอบโจทย์ ESG

13 มกราคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครั้งแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เร่งเดินหน้าพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ตอบโจทย์ ESG อย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพฯ : เอสซีจี เคมิคอลส์ แถลงความคืบหน้าธุรกิจ Green Polymer พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุด 4 บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ “ISCC PLUS” โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ถือเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยที่ ISCC ให้การรับรองมาตรฐานฯ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (whole supply chain) จึงมั่นใจได้ว่าพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจากเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนอกจากจะช่วยตอบโจทย์ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมให้กับโลกแล้ว ยังตอบโจทย์ธุรกิจ เจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด และ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ซึ่งทั้ง 4 บริษัท อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง SCG GREEN POLYMERTM

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ในขอบข่าย Processing Unit – Polymerization Plant

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าขยายธุรกิจด้าน Circular Economy มาอย่างต่อเนื่องตามทิศทางองค์กรที่มุ่งสู่ ‘ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน’ (Chemicals Business for Sustainability) เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ทางธุรกิจ รวมทั้งตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (whole supply chain) ของบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมาตรฐานคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ หรือ ISCC PLUS นี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพของพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจากเอสซีจี เคมิคอลส์

ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงนั้น เริ่มตั้งแต่การจัดหาและรวบรวมพลาสติกใช้แล้ว โดยบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด และส่งต่อเข้ากระบวนการ Advanced Recycling ซึ่งเป็นการนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้น หรือ Recycled Feedstock สำหรับธุรกิจปิโตรเคมี โดยบริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด และนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก โดยบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด และบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ทำให้ได้เม็ดพลาสติกที่ผลิตโดยกระบวนการรีไซเคิลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการและสอบกลับสมดุลมวล (Mass Balance Approach) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้ จึงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของแบรนด์สินค้าชั้นนำที่มองหาวัสดุพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” นายธนวงษ์กล่าว

…………..

เกี่ยวกับ 4 บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS

    (1) บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ในขอบข่าย Collecting Point เพื่อจัดหารวบรวมพลาสติกใช้แล้ว ส่งต่อให้ผู้ประกอบการนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับธุรกิจปิโตรเคมีต่อไป
    (2) บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ในขอบข่าย Processing Unit – Pyrolysis Plant เพื่อรับพลาสติกที่ใช้แล้วผ่านการรีไซเคิลโดยเทคโนโลยี Advanced Recycling นำมาผลิตเป็น Circular Naphtha
    (3) บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ในขอบข่าย Co-processing Plant –Cracker Plant เพื่อรับวัตถุดิบ Circular Naphtha and Fossil feedstock มาผลิตเป็น Circular Product เช่น Circular Ethylene และ Circular Propylene
    (4) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ในขอบข่าย Processing Unit – Polymerization Plant ที่ PP3 เพื่อรับวัตถุดิบ Circular Ethylene และ Circular Propylene มาผลิตเป็น Circular Polypropylene

เกี่ยวกับ ISCC
ISCC หรือ International Sustainability and Carbon Certification คือ การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ISCC เป็นองค์กรอิสระ ควบคุมโดยสมาคม ISCC ดำเนินการรับรองด้วยระบบที่มีมาตรฐานระดับสูง ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เข้มงวด และตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน