ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > ACMF เดินหน้าเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน ผลักดันมาตรฐานจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืน

ACMF เดินหน้าเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน ผลักดันมาตรฐานจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืน

22 ตุลาคม 2021


ก.ล.ต. ร่วมการประชุม ACMF ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 35 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของ ACMF ภายใต้แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ด้านการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน รวมทั้งแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการส่งเสริมการลงทุนข้ามประเทศผ่านกองทุนรวม ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานที่มี ก.ล.ต ไทยเป็นประธาน นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานด้านการเงินการลงทุนร่วมกันและส่งเสริมตลาดทุนในอาเซียนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทั่วโลก

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ก.ล.ต. ร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum : ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 35 ผ่านระบบ VDO Conference Call เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของบรูไนดารุซซาลามเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี โดยที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการเข้าเป็นภาคีเพิ่มเติมของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบข้อตกลงเพื่อเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และการเผยแพร่คู่มือการดำเนินการบนเว็บไซต์ของ ACMF เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนข้ามประเทศซึ่งจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานที่มี ก.ล.ต ไทยเป็นประธาน

ในด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของคณะทำงานร่วมภาคการเงินอาเซียน (ASEAN Taxonomy Board) ในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Taxonomy) เพื่อให้มีมาตรฐานด้านการเงินและการลงทุนที่ยั่งยืนสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยข้อริเริ่ม ASEAN Taxonomy ได้รับการรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รวมทั้งที่ประชุม ACMF ได้เห็นชอบต่อแผนงานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนภายใต้ ACMF Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market เช่น การส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดรับกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การจัดทำมาตรฐานตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนอาเซียน (ASEAN sustainability-linked bond) รวมถึงการจัดทำมาตรฐานกองทุนเพื่อความยั่งยืน (sustainable and responsible fund) สำหรับอาเซียน การจัดทำศูนย์ความรู้ครบวงจรในเรื่องการเงินที่ยังยืน รวมทั้งการดำเนินงานในประเด็นที่สอดรับกับภาคการคลัง เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อแนวทางการเตรียมการเพื่อจัดการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ครั้งที่ 7 ซึ่งจะมีการประกาศผลในปี 2565 และรับทราบความคืบหน้าของการเผยแพร่ ACGS Country Report and Assessment 2019 บนเว็บไซต์ของ ADB เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของอาเซียนเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนด้วย

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศกัมพูชา (The Securities and Exchange Regulator of Cambodia) ที่จะดำรงตำแหน่งประธาน ACMF และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ACMF ในช่วงปี 2565 และได้เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ ACMF เพื่อให้ตลาดทุนในภูมิภาคเกิดความเชื่อมโยงและเติบโตร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป