ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > สกพอ.จับมือกรมบัญชีกลาง เชื่อมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่ายงบฯ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการ “อีอีซี”

สกพอ.จับมือกรมบัญชีกลาง เชื่อมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่ายงบฯ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการ “อีอีซี”

23 กันยายน 2021


สกพอ. ร่วมมือ กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-เบิกจ่ายงบประมาณ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการ “อีอีซี” สร้างต้นแบบการใช้นวัตกรรม อำนวยความสะดวก-คุ้มค่า-โปร่งใส-ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ “อีอีซี” และ กรมบัญชีกลาง โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมบัญชีกลาง

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า ความร่วมมือภายใต้ ข้อตกลงฯ ระหว่าง สกพอ. และกรมบัญชีกลาง ครั้งนี้ จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซีอย่างบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน เกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบฐานข้อมูลภาครัฐ เกิดการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซี และพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐผ่านทางเทคโนโลยี สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใส เพื่อให้พื้นที่อีอีซี เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คือ กรมบัญชีกลางจะสนับสนุนข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS และข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ให้แก่ระบบสารสนเทศที่ สกพอ.ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามแผนภาพรวมการพัฒนาอีอีซี โครงการและงบประมาณทั้งในและนอกแผนบูรณาการอีอีซี รวมถึงงบประมาณโครงการที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชน อำนวยความสะดวกให้ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำหนดนโยบายให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด หรือแม้แต่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในพื้นที่ EEC ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ เป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สกพอ. กับกรมบัญชีกลาง ยังถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งที่จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือ “รัฐบาล 4.0” ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้รัฐบาลดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” ดร.คณิศ กล่าว