ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลปกครองยกคำร้อง “คมนาคม-รฟท.” ของดจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์ 2.5 หมื่นล้าน

ศาลปกครองยกคำร้อง “คมนาคม-รฟท.” ของดจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์ 2.5 หมื่นล้าน

21 เมษายน 2021


ศาลปกครองกลางสั่งยกคำร้อง “คมนาคม-รฟท.” ขอ “งด – ทุเลาบังคับคดี” ค่าโง่โฮปเวลล์ 2.5 หมื่นล้าน ชี้ไม่เข้าเงื่อนไขของด – ศาลไม่มีอำนาจสั่งทุเลา-คดีถึงที่สุดแล้ว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) (ผู้ร้อง) ที่ขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณางดหรือทุเลาการบังคับคดี ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 โดยให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท.จ่ายค่าเสียหายแก่บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) เป็นจำนวนเงิน 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ภายใน 180 วัน

ทั้งนี้ เนื่องจากศาลปกครองกลางมีความเห็นว่า เมื่อคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ร้องทั้งสอง ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 64/2551 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าวนี้ จึงผูกพันผู้ร้องทั้งสองให้ต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ตามนัยมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

แม้ผู้ร้องทั้งสองจะอ้างว่า ได้ดำเนินการทางศาล โดยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินว่า มติที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯหรือไม่ และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนทะเบียนบริษัทผู้คัดค้าน อีกทั้งผู้ร้องทั้งสองได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง และทางวินัยจากการกระทำความผิดในโครงการนี้ก็ตาม แต่ในชั้นนี้กรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุที่จะเข้าเงื่อนไขในการงดการบังคับคดี ตามข้อ 131 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

ส่วนการทุเลาการบังคับคดีนั้น ไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลในการทุเลาการบังคับคดี ประกอบกับคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ตามมาตรา 73 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีได้เช่นกัน จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ร้องทั้งสอง

อนึ่ง จากการที่ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษา ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดจนถึงปัจจุบัน คาดว่าเป็นวงเงินไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาท

  • โฮปเวลล์ (ตอน 5) : กมธ.ชงรัฐบาลตั้งสอบปมโฮปเวลล์ 14 ประเด็น “ค่าโง่ 2.4 หมื่นล้าน” โมฆะหรือไม่?
  • โฮปเวลล์ (ตอน 4): 29 ปี ปมค่าโง่ “โฮปเวลล์”
  • อ่าน คำสั่งศาลปกครองกลาง ที่นี่