ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ซีพีเอฟ ชู “อาหารมั่นคง” ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลี้ยงประชากรโลกอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ ชู “อาหารมั่นคง” ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลี้ยงประชากรโลกอย่างยั่งยืน

3 เมษายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิกฤติภัยธรรมชาติและโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเกิดวิถี New Normal ของพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่หันมาให้ความสำค้ญกับเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าการมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในทุกสถานการณ์ เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤติได้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ตระหนักดีถึงภารกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยมาโดยตลอด เป็นบริษัทแรกๆที่ส่งความช่วยเหลือสู่สังคม ผ่านโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งริเริ่มโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และครอบครัว เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้กักตัวเอง ผู้มีรายได้น้อย แรงงานข้ามชาติ กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ ได้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ

นอกจากการส่งมอบอาหารปลอดภัยแล้ว ซีพีเอฟเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ประกาศยกระดับความปลอดภัยของพนักงานขึ้นระดับสูงสุด พร้อมทั้งปรับแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า โดยจัดทำโครงการ Faster payment ลดระยะเครดิตเทอมเหลือ 30 วัน ให้แก่คู่ค้ากว่า 6,000 ราย เพิ่มสภาพคล่องและรักษางานของลูกจ้างในกลุ่มคู่ค้า กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 บริษัทมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตไม่ให้หยุดชะงัก ยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการดำเนินงานทุกขั้นตอน สอดคล้องนโยบายของภาครัฐ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในไทยและทั่่วโลกไม่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมอาหารรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี

ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร บริษัทบูรณาการการดำเนินงานเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยปัจจุบัน ซีพีเอฟสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ทั้งหมด 13 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย และมีการทบทวนกลยุทธ์ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ สนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ

ด้าน นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ กล่าวว่า วิกฤติที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เป็นบททดสอบกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งซีพีเอฟดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทำให้ในปี 2563 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดกระบวนการผลิต อาทิ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้ลดการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตลงได้ 36% เทียบกับปีฐาน 2558 การนำน้ำกลับใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำได้ถึง 42% ฯลฯ ขณะเดียวกัน มุ่งมั่นมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ด้วยการผลิตไบโอแก๊สใช้ในฟาร์มสุกรทั่วประเทศ ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟ ในโรงงานและอาคารสำนักงาน ตลอดจนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำ หรือใช้ใหม่ หรือเป็นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้สูงถึง 99.9%

นอกจากนี้ ซีพีเอฟมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการทำกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เช่น โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดรวม 2,388 ไร่ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 5,971 ไร่ โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ สนับสนุนให้พนักงานปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 1,720 ไร่ และยังเดินหน้าโครงการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต่อยอดจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ด้วยการส่งเสริมการทำโครงการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

จากความสำเร็จและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟ ได้รวบรวมข้อมูลและเปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ตอกย้ำกลยุทธ์อาหารมั่นคงเป็นเป้าหมายสู่ความยั่งยืนขององค์กรและสังคม สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อผลิตอาหารคุณภาพดี ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”