ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 หนุนเยาวชนออกแบบอนาคต พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 หนุนเยาวชนออกแบบอนาคต พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

15 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 หนุนเยาวชนไทยร่วมออกแบบอนาคต พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการหารือของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ( The 1st Youth Symposium on SDGs) เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมออกแบบและสร้างอนาคตของตัวเองในมิติต่างๆ และขับเคลื่อนวาระสำคัญๆ ที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอนาคตของพวกเขา ณ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบางจากฯ มุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) โดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานด้านการเงินและการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป คำนึงถึงการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก ไม่ใช่เพียงเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว พร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ”

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บางจากฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Youth in Charge และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ โดยได้ร่วมส่งเยาวชนคนดีบางจากจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายของบางจากฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ในช่วงเช้า เยาวชนอายุ 15-22 ปี ประมาณ 60 คน จากหลากหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชน homeschool ได้ร่วมระดมสมองกำหนดอนาคตของประเทศ ในกิจกรรม Youth Voices ในมิติด้านรายได้ สิ่งแวดล้อม สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีข้าราชการและนักวิเคราะห์นโยบายรุ่นใหม่จากสภาพัฒน์ฯ และโครงการ นปร. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์

และในช่วงบ่าย เยาวชนได้นำเสนอข้อสรุปจากการระดมสมองกับ “ผู้ใหญ่” นำโดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ปรมาจารย์ด้าน Youth Empowerment และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายชัยวัฒน์ CEO บางจากฯ โดยมีภาคเอกชนที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย อาทิ บางจากฯ เอสซีจี โตโยต้า มิตรผล เบทาโกร ฯลฯ ร่วมสังเกตการณ์

อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ

โดยนายชัยวัฒน์ ในฐานะผู้นำองค์กรเจ้าบ้านได้ร่วมออกความคิดเห็นสะท้อนการนำเสนอของเยาวชนว่ายินดีที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม สิ่งที่ได้ยินในวันนี้ มาจากความจริงใจของน้องๆ เยาวชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในประเทศไทย ขอบคุณ Youth in Charge ที่ให้บางจากฯ มีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของน้องๆ อย่างสร้างสรรค์ และหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันหาทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างผู้คนต่างยุค ต่างสาขาอาชีพ ต่างวงการ นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ยังร่วมให้ข้อคิดแก่เยาวชนในการพัฒนาตนเอง การแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง และการค้นคว้าหาความรู้ในหลายๆ ด้านอีกด้วย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหนึ่งในผู้จัดตั้งโครงการ Youth in Charge กล่าวว่า “โครงการ Youth in Charge / SDGs in Action” เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการดึงเอาพลังของภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกับพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มเยาวชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในสังคม โดย Youth In Charge เปรียบเสมือนเวทีในการแสดงออกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา และไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาทั่วประเทศ ได้มาร่วมเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำงาน และขับเคลื่อนประเด็นหรือวาระสำคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของพวกเขา เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น สุขภาวะ การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ ไปจนถึงประเด็นระดับประเทศ เช่น การพัฒนาเมือง การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เป็นต้น

ทั้งนี้ พันธมิตรโครงการฯ ทั้งบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ต่างล้วนมีบทบาทในแพลตฟอร์ม Youth in Charge นี้ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ สิ่งที่จะริเริ่ม พัฒนาต่อยอด การร่วมพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน การถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง การร่วมสังเกตการณ์และปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเยาวชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการรับฟังต่อสิ่งที่เยาวชนคิดและนำเสนอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มความมั่นใจ ก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงประเด็นปัญหา สามารถค้นหาแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://m.facebook.com/YouthInChargeThailand/