ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บางจากฯ ชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19

บางจากฯ ชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19

21 กันยายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการโรงแรม กรณีโควิด-19 จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและเป็นต้นแบบของสถานประกอบการที่มีการปรับตัวในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เอาใจใส่ ให้ความรู้ และดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึง stakeholders ทุกกลุ่ม จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้