ThaiPublica > ประเด็นร้อน > ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน > 10 ปี สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัด Thaipublica Forum : “ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

10 ปี สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัด Thaipublica Forum : “ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

12 พฤศจิกายน 2020


สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า (Thaipublica.org) ได้ดำเนินงานมาปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 10 นำเสนอข่าวในรูปแบบ Data Journalism ภายใต้กรอบความโปร่งใส และความยั่งยืน ที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในหลายๆเรื่องที่นำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงและสามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ตลอดจนผลักดันประเด็นสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนในหลายภาคส่วน

ในก้าวเดินสู่ปีที่ 10 แม้สถานการณ์จะแตกต่างออกไปในวันเริ่มต้นตามบริบทและความซับซ้อนที่เปลี่ยนไป แต่ “ไทยพับลิก้า” เรายังยึดมั่นในสิ่งที่เราเชื่อและยืนหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของสาธารณะ และการดำรงอยู่ในฐานะสื่อคุณภาพ

ในวาระการก้าวสู่ปีที่ 10 นี้ ไทยพับลิก้าได้จัดงาน Thaipublica Forum ในหัวข้อ “ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” ทั้งนี้มองว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มฐานรากและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่างที่สะท้อนถึงมิติความเสี่ยง มิติความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงลึกและกว้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือหรือกลไกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่ความยากจะคาดเดาในอนาคต

ประเด็น ESG (Environmental, Social and Governance : ESG)เป็นกลไกหนึ่งที่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญและท้าทายมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางการเงินและสามารถสะท้อนได้ว่าธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

การจัดสัมมนาในหัวข้อนี้เพราะเล็งเห็นว่าธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเข้าไปในการกำหนดพันธกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน ESG และมีบทบาทในการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศ โดยเวทีสัมมนานี้เป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และไทยพับลิก้าคาดหวังว่าสิ่งที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

สำหรับผู้สนใจรับชม Live ผ่าน เฟซบุ๊ก Thaipublica