ThaiPublica > ประเด็นร้อน > โควิด-19 กับ19 นักเศรษฐศาสตร์ > ข่าวเจาะ EP14 ใช้ Big Data กับการแก้ปัญหาภาคเกษตรไทย

ข่าวเจาะ EP14 ใช้ Big Data กับการแก้ปัญหาภาคเกษตรไทย

19 สิงหาคม 2020


ข่าวเจาะ EP14 ใช้ Big Data กับการแก้ปัญหาภาคเกษตรไทย

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ร่วมกับเครื่องมือทางนโยบายอื่นๆ ในการทำความเข้าใจปัญหาของภาคเกษตรในช่วงวิกฤติการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งกระทบหนักกับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีภาระหนี้มาก อยู่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี และมีทุนทางสังคมต่ำ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที ครัวเรือนอาจต้องใช้วิธีการรับมือที่เป็น last resort เช่น การก่อหนี้สิน หรือการต้องขายสินทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในระยะยาว

แต่วิกฤติครั้งนี้ก็มาพร้อมโอกาส โอกาสที่จะมีแรงงานคุณภาพและอายุน้อยกลับเข้าสู่ภาคเกษตรไทย โอกาสที่จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โอกาสที่ทำให้สถาบันในระดับท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น และโอกาสที่ทำให้ทุกคนหันมาพึ่งพิงและพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งจากข้างใน โดยภาครัฐจะถือเป็นผู้เล่นสำคัญ ที่จะช่วยให้ภาคเกษตรปรับตัวได้ดีในอนาคต

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify