ThaiPublica > เกาะกระแส > 5 ปี ข้อตกลงคุณธรรม ช่วยรัฐประหยัดงบฯกว่า 7 หมื่นล้าน

5 ปี ข้อตกลงคุณธรรม ช่วยรัฐประหยัดงบฯกว่า 7 หมื่นล้าน

24 มกราคม 2020


กรมบัญชีกลาง เผย 5 ปี ข้อตกลงคุณธรรม หน่วยงานรัฐเข้าร่วม 106 โครงการ วงเงิน 1.8 ล้านล้าน ช่วยรัฐประหยัดงบฯกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ได้นำแนวคิดการทำข้อตกลงคุณธรรม หรือที่เรียกว่า“Integrity Pact” ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ (Observer) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงสิ้นสุดโครงการ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน
โดยข้อตกลงคุณธรรมได้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ หมวด ๒ เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต โดยมีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติ(คปท.) ทำหน้าที่กำกับ ดูแล แนวทางการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการข้อตกลงคุณธรรม เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – ปัจจุบัน โดยคณะกรรมการ ค.ป.ท.ได้คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมโดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 106 โครงการ รวมมูลค่างบประมาณ 1,810,376.43 ล้านบาท และมีโครงการที่ได้จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน 53 โครงการ รวมมูลค่าสัญญา 160,201.87 ล้านบาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 73,047.15 ล้านบาท คิดเป็น 31.32% ของงบประมาณโครงการที่ดำเนินการจัดหา ซึ่งมีผลมาจากการที่ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าสังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ”

ทั้งนี้โครงการข้อตกลงคุณธรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินโครงการอย่างสุจริต ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดช่องทางการทุจริต ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด