ThaiPublica > เกาะกระแส > กสศ. เชิญชวนสถาบันการศึกษา เสนอชื่อ เด็ก ‘ช้างเผือกสายอาชีพ’ คว้าทุนเรียนต่อป.ตรี โท เอก ภายใน 13 มค.นี้

กสศ. เชิญชวนสถาบันการศึกษา เสนอชื่อ เด็ก ‘ช้างเผือกสายอาชีพ’ คว้าทุนเรียนต่อป.ตรี โท เอก ภายใน 13 มค.นี้

29 พฤศจิกายน 2019


น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์,ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย และนายนพพร สุวรรณรุจิ (จากขวามาซ้าย)

กสศ.เปิดตัวโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมเชิญชวนสถาบันการศึกษา เสนอชื่อ เด็ก ‘ช้างเผือกสายอาชีพ’ เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ภายใน 13 มค.นี้ มุ่งยกระดับเป็นบุคลากรชั้นนำสายอาชีพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ หลังพบเด็กยากจนมีโอกาสเรียนต่อน้อยมาก เพียง 5% ต่อรุ่น จากค่าเฉลี่ยเรียนต่อของประเทศประมาณ 35% มีช่องว่างถึง 7 เท่า ขณะที่สถาบันการศึกษา ประสานเสียง ทุนกสศ.ช่วยลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสเด็กสายอาชีพเรียนสูงขึ้น แนะขยายจำนวนทุนเพิ่ม

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมชี้แจงและแนะนำ โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ประจำปี 2563 น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม นวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ เป็นทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของ กสศ. เพื่อค้นหาคัดเลือกพัฒนาเด็กเยาวชนที่เรียกว่า ‘เด็กช้างเผือก’ ที่มาจากพื้นฐานสายอาชีพให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งเรื่องนี้มีสองโจทย์ปฏิรูปที่ กสศ.จะตอบคือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือเปิดโอกาสปฏิรูปให้เด็กที่ยากจนที่สุด 20 % แรกของประเทศได้เรียนต่อสูงขึ้น เพราะจากสถิติพบว่า เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเรียนต่อน้อยมาก ​แค่ 5% หรือ ประมาณ 8,000 คน ต่อรุ่น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเรียนต่อของประเทศอยู่ที่ประมาณ 35% ช่องว่างตรงนี้มีถึง 7 เท่า กสศ. จึงต้องการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มที่ยากจนที่สุดนี้ได้เรียนต่อในประดับปริญญาตรี

“ทุนนี้สนับสนุนกำลังคนสายอาชีพที่มีศักยภาพให้ศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก ในสาขาที่ตอบโจทย์ประเทศ S-Curve New S-Curve STEM และดิจิตอล ​ เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แม้จะมีจำนวนทุนไม่มาก ราว 40 ทุน ต่อปี แต่กสศ. มุ่งสร้างและพัฒนาให้เป็นต้นแบบการเรียนสายอาชีพ ให้เห็นว่ามีเส้นทางความก้าวหน้าได้จริง สร้างกลุ่มเยาวชนยากจนด้อยโอกาสที่มีศักยภาพให้เป็นบุคลากรชั้นนำได้” น.ส.ธันว์ธิดา กล่าว

น.ส.ธันว์ธิดา กล่าวว่า ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง หรือหลักสูตรเทียบโอน ร่วมเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองความยากจน มีผลการเรียน มีความสามารถโดดเด่น ​มีความสามารถพิเศษ รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ภายในวันที่ 13 ม.ค. 2563 จากนั้น กสศ. จะมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ซึ่งกสศ.ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่กำลังมุ่งเน้นเรื่องสายอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเรื่องนี้ร่วมกันผลิตกำลังคนสายอาชีพด้วยกัน ช่วยกันสร้างโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้เห็นว่าหากเลือกเรียนสายอาชีพจะมีโอกาสเติบโตในสังคมได้และตอบโจทย์ประเทศด้วย

นายนพพร สุวรรณรุจิ อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ กล่าวว่า ทุนนี้ไม่เปิดให้สมัครทั่วไป แต่จะถูกเสนอชื่อโดยสถาบันการศึกษาซึ่งถือเป็นประตูด่านแรกหากสถาบันไม่เสนอชื่อขึ้นมา กสศ. ก็ไม่สามารถพิจารณารายชื่อได้ ​โดยคุณสมบัตินักเรียนที่จะถูกเสนอชื่อจะต้องจบ ปวส. หรืออนุปริญญา หลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน ในหลักสูตรที่สามารถเรียนต่อ ป.โท ป.เอกในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ​​นักศึกษาที่จะได้รับทุนจะต้องมาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน จากนั้นก็จะใช้กระบวนการพิจารณาความยากจนของ กสศ. ซึ่งจะพิจารณาจาก ​ภาระพึ่งพิง ที่อยู่อาศัยสภาพที่อยู่อาศัย ที่ดิน เกษตร ไฟฟ้า ยานพาหนะ ​รวมทั้งจะต้องมาพิจารณา ความสามารถ เกียรติประวัติ ​ผลงาน ​รวมทั้งจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดอบายมุข ​และมีความพร้อมทางสภาพจิตใจที่จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ กล่าวว่า ​ทุนนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนสูงขึ้น จากเดิมที่เคยคิดว่าเรียนอาชีวะแล้วออกไปประกอบอาชีพก็ดีแล้ว แต่บางคนมีความสามารถที่หากเรียนสูงขึ้นก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาส การให้ทุนนี้ยังจะเป็นการตอบโจทย์ประเทศเพราะในสาขาช่างบางสายต้องการการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ วิชาการที่ก้าวหน้าขึ้น โอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย เราจำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีหลายกลุ่ม หลายประเภท ทำให้คนที่ได้เรียนสายอาชีพเติบโตขึ้นไปก้าวหน้าในอาชีพการงานได้และสามารถไปเทียบเคียงกับคนที่จบสายสามัญได้ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่อย่างนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะอยู่ระดับล่างต่อไป

นายชัชวาล ปุณขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ.หนองคาย กล่าวว่า จากที่เป็นครูสอนในด้านวิชาชีพทำให้ทราบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่วนมากคนที่เรียนสายอาชีพจะจบแค่ปวส. คนที่เรียนต่อระดับปริญญาตรีมีไม่ถึง 20% ถ้าคนกลุ่มนี้ได้รับโอกาสมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศต่อไป ในส่วนของปริญญาโท ปริญญาเอกในสายอาชีพถือว่ายังมีอยู่น้อยมาก ถ้าเราได้รับทุนตรงนี้เขาจะได้ต่อยอด ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ถือเป็นการตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ถ้าเขาได้รับโอกาสตรงนี้ก็จะเป็นคนสำคัญที่จะไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเรื่องอุตสาหกรรม ก้าวไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเห็นว่าควรจะขยายทุนให้กับนักเรียนที่มากขึ้นในโอกาสต่อไป ส่วนการค้นหาเด็กๆ ส่วนตัวอยู่ต่างจังหวัด พอมารับทราบข้อมูลตรงนี้ตนมองเห็นเลยว่าลูกศิษย์คนไหนที่จะได้รับโอกาสตรงนี้ มีอยู่ในใจแล้ว กลับไปก็จะเอาแบบฟอร์มที่ได้รับไปสำรวจคาดว่าน่าจะได้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้ไม่ยาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสายอาชีพได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากและจะทำให้ประเทศเกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นได้ โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ เป็นโครงการที่ดีสำหรับการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสายวิชาชีพ เพราะจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีนักศึกษาสายอาชีพค่อนข้างขาดแคลนจำนวนมาก การที่โครงการนี้ให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนต่อในสายอาชีพที่สำคัญและสูงขึ้นจะช่วยพัฒนาประเทศ อีกทั้งตัวนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศ ที่สำคัญยังเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวะได้เห็นว่ามีโครงการลักษณะนี้และพร้อมเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนสูงขึ้น

“ไม่ได้คิดว่าตัวเองขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วจะเป็นลิมิตทางด้านการพัฒนาการศึกษาตัวเอง เด็กจะได้มีโอกาสไปถึงระดับการศึกษาสูงๆ ถ้าพยายามมุ่งมั่นตั้งใจ ถือว่าโครงการนี้พลิกชีวิตตัวเด็กและยังได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น เพราะเด็กเหล่านี้อาจเป็นตัวผลักดันพัฒนาความก้าวหน้าในสังคมโลกได้เช่นกัน จึงอยากให้สถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะสถาบันการศึกษาเป็นหนึ่งในตัวกลางส่งต่อโอกาสให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ เพราะกสศ.จะอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้ว่ามีนักศึกษาคนใดขาดแคลน แต่ว่าสถาบันต่างๆจะทราบและเป็นตัวกลางเชื่อมส่งโอกาสถึงนักศึกษา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ กล่าว