ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช.เปิดผลประเมิน ITA ชี้วัดคุณธรรม-ความโปร่งใส ในสายตาประชาชน ก.กลาโหมได้คะแนนต่ำสุด

ป.ป.ช.เปิดผลประเมิน ITA ชี้วัดคุณธรรม-ความโปร่งใส ในสายตาประชาชน ก.กลาโหมได้คะแนนต่ำสุด

17 ตุลาคม 2019


ป.ป.ช.เปิดผลประเมิน ITA ชี้วัดคุณธรรม-ความโปร่งใส ในสายตาประชาชน ภาพรวมหน่วยงานทั่วประเทศได้เกรด C ก.กลาโหม คะแนนต่ำสุดในกลุ่มกระทรวง ส่วนศาล คะแนนสูงสุดในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ส่วน ธอส.ได้คะแนนเฉพาะหน่วยงานถึงร้อยละ99

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมินในปีนี้ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานว่า เป็นเวลา 7 ปีแล้ว ที่ ป.ป.ช.ดำเนินการ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตั้งเป้าภายในปี 2565 จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้ค่าประเมิน ITA เฉลี่ย 85 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พร้อมกับข้อเสนอแนะทางนโยบายและทางวิชาการ จากสถาบันวิจัยที่เป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้ในการวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในปีงบประมาณถัดไป เพื่อที่จะให้องค์กรมีสุขภาวะในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น

ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน ITA ต่ำกว่าเกณฑ์ ก็จะต้องนำคะแนนไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.หวังว่า เมื่อตัวแทนหน่วยงานต่างๆทราบผลคะแนน ITA ของหน่วยงานของตนเองแล้ว จะช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลการประเมิน ITA ว่า การประเมิน ITA ในปีนี้มีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด มีหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนการประเมิน 8,058 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.10 ทั้งนี้พบว่า ในจำนวนหน่วยงานทั้งหมดของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ถึงร้อยละ 99.06 และถือเป็นปีที่ 3 ที่ ธอส. มีคะแนนเป็นอันดับ 1 จากการประเมินในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

ทั้งนี้สรุปผลการประเมิน ITA ภาพรวมทั้งประเทศ 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น

หากแยกเป็นประเภทหน่วยงาน พบว่าประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด คือ องค์กรศาล 91.93 คะแนน รองลงมาคือองค์กรอัยการ 90.61 คะแนน หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละร้อย

ขณะที่ประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ำสุด คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กทม. และเมืองพัทยา 61.58 คะแนน

ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ พบว่ากระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงการคลัง 90.04 คะแนน รองลงมาคือกระทรวงวัฒนธรรม 89.59 คะแนน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนต่ำสุด คือกระทรวงกลาโหม 85.05 คะแนน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 85.34 คะแนน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 85.72 คะแนน

ส่วนการประเมินตามภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า ภูมิภาคที่ได้คะแนนสูงสุด คือ จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล คิดเป็น 71.58 คะแนน ส่วนภูมิภาคที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ คิดเป็น 59.30 คะแนน

ทั้งนี้หากประเมินเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ จ.ลำพูน จ.นนทบุรี จ.สกลนคร จ.สิงห์บุรี จ.เชียงราย และ จ.ตรัง ส่วนจังหวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำ คือ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.เพชรบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ และ จ.หนองบัวลำภู

นายวรวิทย์ กล่าวว่า หากสรุปผลการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ 88.72 คะแนน เพราะข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้บริการคนรู้จักเป็นพิเศษ ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ 79.91 คะแนน พบเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความสนใจแผนการใช้เงินของหน่วยงานตัวเอง ตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ 82.66 คะแนน พบว่าข้าราชการรู้สึกว่าการประเมินคนไปดูงานและการส่งคนไปอบรมไม่เป็นธรรม

ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินราชการ 78.21 พบว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าการขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่สะดวก มีขั้นตอนยุ่งยาก และข้าราชการมักนำทรัพย์สินราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาการทุจริต 79.24 คะแนน พบว่าการแจ้งเรื่องยุ่งยาก การดำเนินงานอาจไม่จริงจัง และไม่มั่นใจความปลอดภัยหลังจากแจ้งเรื่องไปแล้ว

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน 79.60 คะแนน พบว่าประชาชนรู้สึกว่าการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.74 คะแนน พบว่าประชาชนเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่เผยแพร่ผลงานการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ

ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน 74.72 คะแนน ประชาชนรู้สึกว่าควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐมากขึ้น และตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล 52.69 คะแนน หน่วยงานรัฐไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต 42.34 คะแนน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยที่สุดและน่าเป็นห่วง

สำหรับการประเมินดังกล่าวมาจากการสำรวจมุมมองของประชาชนที่มาใช้บริการ และคนในหน่วยงานนั้นๆจำนวน 1ล้านคน โดยจะส่งข้อมูลและผลคะแนนให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบคะแนนของแต่ละองค์กร หากหน่วยงานใดไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ มีต้องการเพิ่มระดับคะแนนให้สูงขึ้น ป.ป.ช.มีคลินิคITA ให้คำแนะนำ