ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เครือซีพีปักหมุดขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกับชุมชนพื้นที่ภาคเหนือเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน

เครือซีพีปักหมุดขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกับชุมชนพื้นที่ภาคเหนือเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน

8 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานด้านความยั่งยืนซีพี กรุ๊ป จ.น่าน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน แหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา

เครือซีพีวางศิลาฤกษ์สำนักงานด้านความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ แห่งแรก ที่จังหวัดน่าน ปักหมุดขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน แหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา วางแผนตั้งเป็นศูนย์รวมความร่วมมือทุกภาคส่วน ต้นแบบขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ จ.น่าน – เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเต็มพิกัด สร้าง “สำนักงานด้านความยั่งยืน” แห่งแรก ประเดิมที่จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน ที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี ผศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีดังกล่าว

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักค่านิยม ‘3 ประโยชน์’ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และสุดท้ายจึงเป็นบริษัท ด้วยยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเป็นทิศทางในการทำธุรกิจ คือ HEART – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยความถูกต้องที่ยั่งยืน HEALTH – มุ่งมั่นสร้างสุขอนามัยและสังคมที่ยั่งยืน HOME – มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมหลากหลายโครงการในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน ที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวไทยในพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในการนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของไทย จึงได้ก่อตั้ง “สำนักงานด้านความยั่งยืน” ขึ้นเป็นแห่งแรก ที่จังหวัดน่าน เพื่อที่จะให้สำนักงานด้านความยั่งยืนฯ แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ จ.น่าน โดยสำนักงานด้านความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตรงข้ามกับวัดศรีพันต้น เขตเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าและภูเขา เป็นต้นเหตุของหมอกควันไฟป่าและภูเขาหัวโล้น ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจริงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุกมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน ได้รับโอกาส และความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน เป็นอย่างดี อาทิ โครงการสบขุ่นโมเดล ,โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน บ้านนาบง ,โครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย , โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร (จ.น่าน) ,โครงการน้ำพางโมเดล ฯลฯ โดยแต่ละโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาร่วมพัฒนางานด้านความยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้ามาเชื่อมโยงการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำศักยภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพัฒนาร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม