ThaiPublica > เกาะกระแส > มติบอร์ด ทอท. ล้มงานออกแบบเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ – แยกประมูล 3 สัญญา “ดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์ – จุดส่งมอบสินค้า”

มติบอร์ด ทอท. ล้มงานออกแบบเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ – แยกประมูล 3 สัญญา “ดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์ – จุดส่งมอบสินค้า”

20 กุมภาพันธ์ 2019


รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3 / 2562 ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)(Terminal concourse A Annex) ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.นำเสนอ รวมทั้งมีมติให้ยกเลิกมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่อนุมัติให้ ทอท.จ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก (กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค) เป็นผู้รับจ้างงานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ เนื่องจากการออกแบบการออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของทสภ.เดิมที่เคยประกวดแบบไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการใช้งาน จึงจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ยังมีมติเห็นชอบแนวทางในการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยให้แยก 3 สัญญาใหญ่ ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ออกจากกัน โดยเน้นให้เปิดกว้าง มีการแข่งขันกันอย่างเสรี โดยเฉพาะกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) เพื่อให้ผู้ประกอบการในเมือง (Downtown) สามารถส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้ รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบหลักการในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ทอท. ตรวจสอบข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก่อนที่จะดำเนินการประกาศต่อไป

  • ปมขัดแย้ง ทอท. vs สมาคมการค้าฯ “เปิดเสรี-ผูกขาดดิวตี้ฟรี” จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงทำเนียบรัฐบาล
  • ด้านนายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ออกหนังสือเชิญสื่อมวลชนมางานแถลงข่าว กรณีคณะกรรมการ ทอท. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยาน (ทีโออาร์) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น ณ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย อาคารว่องวานิช ชั้น 12 เพื่อให้ทบทวนหลักเกณฑ์การให้สัมปทานดิวตี้ฟรี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

    อ่านผลการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 3 / 2562 เพิ่มเติม