ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > บี.กริม เพาเวอร์ ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของไทย[Advertorial]

บี.กริม เพาเวอร์ ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของไทย[Advertorial]

5 กันยายน 2017


คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการดำรงชีวิตของมนุษย์ EXIM E-NEWS ฉบับเดือนสิงหาคมนี้ เราจะพาไปรู้จักกับธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยได้รับเกียรติจากคุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย มาตรฐานระดับสากล มาเล่าถึงประสบการณ์และโครงการต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของ “บี.กริม เพาเวอร์”

จุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนร่วม รวมทั้งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังน้ำ

บี.กริม เพาเวอร์ เริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกที่ สปป.ลาว ซึ่งมีความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับ สปป.ลาว มองประเทศตัวเองเป็นแหล่งพลังงานแห่งเอเชีย (Battery of Asia) โดยใช้พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในภาคต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ขณะเดียวกันประเทศไทยกับ สปป.ลาว มีความคล้ายคลึงกันในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ ทำให้เราอยากเข้าไปลงทุนพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซน้ำน้อย และเซกะตาม แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่มาภาพ : EXIM BANK

ก่อนจะเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว เราศึกษาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะ ทั้งด้านการบริหารจัดการ กฎหมาย ภาษี และการหาพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพ ในขณะที่เราเองก็มีความพร้อมอยู่แล้ว ในเรื่องศักยภาพของทีมงานในการบริหารจัดการและบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ จึงได้ตัดสินใจตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซน้ำน้อย และเซกะตาม ที่แขวงจำปาสัก ภายใต้บริษัท เซน้ำน้อย และเซกะตาม ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด โครงการนี้นับเป็นโครงการแรกใน สปป.ลาว ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos: EDL) โรงไฟฟ้านี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่าน (Run of River) มีขนาดเล็ก แต่มีกำลังการผลิตของทั้งสองแห่งรวมกันได้ 20.1 เมกะวัตต์

จุดเด่นของธุรกิจ

จุดเด่นของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในหลาก หลายด้าน สามารถวางแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้เติบโตได้ทันกับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ในระยะยาวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นจุดเด่นและ บี.กริม เพาเวอร์ ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจคือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การไปสร้างโรงไฟฟ้าในแต่ละแห่งจะต้องไม่ตัดไม้หรืออพยพผู้คนในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของแขวงจำปาสัก ที่ บี.กริม ไปลงทุนโรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูง พื้นที่มีความต่างระดับมาก ทำให้เอื้อต่อการตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กระบวนการผลิตไฟฟ้าจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ต่างระดับนี้ ทำให้การไหลของน้ำมีความเร็วมากพอที่จะเป็นตัวหมุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จึงไม่จำเป็นต้องมีอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนขนาดใหญ่

โครงการอื่นๆของ บี.กริม เพาเวอร์

เรามีโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ค่อนข้างเยอะ โรงไฟฟ้าเซน้ำน้อย และเซกะตามเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ สปป.ลาว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนาม MOU กับ EDL อีก 8 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมแล้วประมาณ 120 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่าน
นอกจากนั้น ยังมีสัญญากับกัมพูชาในการดำเนินการระบบสายส่งไฟฟ้าจากสถานีย่อยปอยเปตมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต ส่วนที่มาเลเซีย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาที่จะลงนาม MOU เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ กำลังการผลิตประมาณ 180-300 เมกะวัตต์

อุปสรรคและความท้าทายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

การทำธุรกิจระหว่างประเทศมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะ อย่างแรกคือ วัฒนธรรมทางธุรกิจ การทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในการเข้าไปลงทุน เราไม่สามารถใช้บุคลากรของเรา ซึ่งเป็นคนไทยได้ทั้งหมด จะต้องมีคนท้องถิ่นมาร่วมด้วย เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การปรับตัว จึงเป็นเรื่องสำคัญ ประการต่อมาคือ การทำความเข้าใจเรื่องกฎหมาย การทำสัญญาต่างๆ ต้องมีความรอบคอบ ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมทางธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่ภาษาที่ใช้ก็ต่างกันด้วย

นอกจากขั้นตอนการดำเนินงานเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญแล้ว การหาพันธมิตรทั้งด้านคู่ค้าและสถาบันการเงิน ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน เช่น การไปลงทุนใน สปป.ลาว เราร่วมทุนกับ บี.กริม เพาเวอร์ (ลาว) และบริษัทวิศวกรชั้นนำของ สปป.ลาว โดยที่มี EXIM BANK ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอีกทางหนึ่ง

ฝากถึงผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออก-ลงทุน

ต้องหาพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพ เข้าใจวิธีการทำงาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของประเทศที่เราจะเข้าไปลงทุน ศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ให้ครบถ้วน ทั้งด้านกฎระเบียบ กฎหมาย และภาษี และให้คำนึงผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งองค์กร พันธมิตร และที่สำคัญคือสังคมส่วนรวม