ThaiPublica > เกาะกระแส > ปปง. สั่งอายัดทรัพย์ธรรมกาย “อาคารบุญรักษา” – ที่ดิน “บรรณพจน์ ดามาพงศ์” เหตุโยงทุจริตสหกรณ์คลองจั่น

ปปง. สั่งอายัดทรัพย์ธรรมกาย “อาคารบุญรักษา” – ที่ดิน “บรรณพจน์ ดามาพงศ์” เหตุโยงทุจริตสหกรณ์คลองจั่น

13 มิถุนายน 2017


วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 11/2560 ว่า
ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษอย่างต่อเนื่องให้ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในการนำไปลงทุนซื้อที่ดินและหุ้นของบริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยผิดข้อระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นั้น

จากการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมการทางการเงินดังกล่าวพบว่า เมื่อปี 2552 นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ (ในขณะนั้น) ยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด นำไปลงทุนซื้อสิทธิในการซื้อขายที่ดินในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและหุ้นของบริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยผิดข้อระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ด้วยวิธีสั่งจ่ายเช็คจำนวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321.4 ล้านบาท

อายัดที่ดินบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ในปี 2554 บริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้แบ่งขายโฉนดที่ดินให้กับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งนายบรรณพจน์ได้ทำสัญญาให้นิติบุคคลภายนอกเช่าที่ดินเมื่อปี 2559 ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวรวมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าที่ดิน จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ถูกเปลี่ยนสภาพมาหลายครั้ง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2560 ได้มีมติอายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 165233 เนื้อที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน 93.1 ตารางวา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว

2. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 161424 เนื้อที่ดิน 3 งาน 32.5 ตารางวา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อายัดอาคารบุญรักษาและที่ดินใกล้เคียง

ต่อมาบริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ทำสัญญาขายที่ดินให้กับนายอนันต์ อัศวโภคิน จากนั้น นายอนันต์ อัศวโภคิน ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา 492.35 ล้านบาท และได้นำเงินไปชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด และหนี้อื่นบางส่วน โดยได้นำเงินส่วนใหญ่ จำนวน 303 ล้านบาท ไปบริจาคให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งหมายความว่า อาคารดังกล่าวถูกปลูกสร้างโดยใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่เปลี่ยนสภาพมาหลายครั้ง ดังนั้น อาคารดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2560 ได้มีมติอายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. สิ่งปลูกสร้างอาคารบุญรักษา อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) พื้นที่อาคาร 15,634 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 1 อาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 และโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) พื้นที่ 297 ตารางเมตร จำนวน 1 อาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 และโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ การอายัดอาคารบุญรักษาดังกล่าว เป็นการอายัดทรัพย์สินต่อเนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.57/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่ดินตามโฉนดที่ดิน กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน 8 แปลง รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏหลักฐานและเชื่อได้ว่านายศุภชัย กับพวก เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน