ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. จับมือองค์กร-หน่วยราชการ ตั้งคณะกรรมการเร่งคดีทุจริตข้ามชาติ – ลุยเคสบริษัทไบโอ-ราดแลบอราทอรี่ส์

ป.ป.ช. จับมือองค์กร-หน่วยราชการ ตั้งคณะกรรมการเร่งคดีทุจริตข้ามชาติ – ลุยเคสบริษัทไบโอ-ราดแลบอราทอรี่ส์

18 กุมภาพันธ์ 2017


 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าจากกรณีคดีทุจริตที่เป็นที่สนใจของสังคมที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทยในคดีระหว่างประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ มีนโยบายให้ความสำคัญ ในการเร่งดำเนินการคดีทุจริตข้ามชาติ และบูรณาการการทำงานตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด, ปปง. ปปท. และ สตง. เป็นต้น คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา กำหนดแนวทาง ในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ตลอดจนเร่งรัดติดตามและบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีมติในวันเดียวกัน ให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีบริษัท ไบโอ-ราดแลบอราทอรี่ส์ จำกัด ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านนายหน้าไทยหรือผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้ได้เข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยโรคกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้