ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช.เผยคดีทุจริตใน 16 จว.ภาคอีสาน พุ่ง 2 พันเรื่อง หาข้อเท็จจริงเสร็จแค่ 18% – คดีเด่น “ผู้พิพากษาเรียกสินบน-นายก อบจ.ทุจริตซื้อแบบเรียน”

ป.ป.ช.เผยคดีทุจริตใน 16 จว.ภาคอีสาน พุ่ง 2 พันเรื่อง หาข้อเท็จจริงเสร็จแค่ 18% – คดีเด่น “ผู้พิพากษาเรียกสินบน-นายก อบจ.ทุจริตซื้อแบบเรียน”

3 กรกฎาคม 2015


ป.ป.ช. เผยเรื่องกล่าวหาคดีทุจริตใน 1ุ6 จังหวัดภาคอีสาน พุ่ง 2 พันเรื่อง หาข้อเท็จจริงเสร็จแค่ 18% – คดีเด่น “ผู้พิพากษาเรียกสินบน-นายก อบจ.ทุจริตซื้อแบบเรียน”

ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ที่มาภาพ : http://www.bangkok-today.com/sites/default/files/field/image/article/2014/03//2041395031200.jpg
ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ที่มาภาพ : http://www.bangkok-today.com/sites/default/files/field/image/article/2014/03//2041395031200.jpg

วันที 3 กรกฎาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ความเคลื่อนไหวของคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและปริมาณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยนายวิชา มหาคุณ กรรมการและโฆษกกรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงความเคลื่อนไหวคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีงบประมาณ 2558 สรุปสถิติคดีในขั้น “แสวงหาข้อเท็จจริง” ได้ดังนี้

1.กาฬสินธุ์ จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 183 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 41 คดี คงเหลือดำเนินการ 142 คดี

2.ขอนแก่น จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 196 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 39 คดี คงเหลือดำเนินการ 157 คดี

3.ชัยภูมิ จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 51 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 15 คดี คงเหลือ 36 คดี

4.นครพนม จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 61 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 4 คดี คงเหลือดำเนินการ 57 คดี

5.นครราชสีมา จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 249 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 37 คดี คงเหลือดำเนินการ 212 คดี

6.บุรีรัมย์ จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 119 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 24 คดี คงเหลือดำเนินการ 95 คดี

7.มหาสารคาม จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 114 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 17 คดี คงเหลือดำเนินการ 97 คดี

8.มุกดาหาร จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 55 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 16 คดี คงเหลือดำเนินการ 39 คดี

9.ยโสธร จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 40 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 13 คดี คงเหลือดำเนินการ 27 คดี

10.ร้อยเอ็ด จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 255 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 28 คดี คงเหลือดำเนินการ 227 คดี

11.เลย จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 58 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 8 คดี คงเหลือดำเนินการ 50 คดี

12.ศรีสะเกษ จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 165 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 0 คดี คงเหลือดำเนินการ 165 คดี

13.สกลนคร จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 127 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 36 คดี คงเหลือดำเนินการ 91 คดี

14.สุรินทร์ จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 112 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 15 คดี คงเหลือดำเนินการ 97 คดี

15.หนองคาย จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 82 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 13 คดี คงเหลือดำเนินการ 69 คดี

และ 16.หนองบัวลำภู จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 162 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 59 คดี คงเหลือดำเนินการ 103 คดี

รวมมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนทั้งสิ้น 2,029 คดี ดำเนินการเสร็จในระดับจังหวัด 365 คดี คิดเป็น 18% คงเหลือดำเนินการ 1,664 คดี คิดเป็น 82%

โดยเรื่องกล่าวหาฯ ดังกล่าว สามารถจำแนกประเภทคดีที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้

  1. การกระทำความผิดเกี่ยวกับเรียกรับสินบน เบียดบัง ยักยอกทรัพย์ ปลอมเอกสาร รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
  2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
  3. การกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. การกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
  5. การกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
  6. การกระทำผิดเกี่ยวกับร่ำรวยผิดปกติ
  7. การกระทำผิดเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบหรือเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

สำหรับคดีในพื้นที่ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มาดำเนินการจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่คดีเป็นเรื่องการกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต และเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคดีที่อยู่ในขั้นตอน “ไต่สวนข้อเท็จจริง” มี 41 คดี

โดยมีคดีที่สำคัญ อาทิ

– คดีร้องเรียนกล่าวหาอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สมัยปี 2549 ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กรณีเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 กรณีรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้วไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ สินบนรางวัลปี 2549 และปี 2550 ของสถานีตำรวจ (23 สถานี)

– คดีร้องเรียนกล่าวหา น.ท. ณัฐมณต์ รุนเวลา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน 23 ทุจริตในการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 23

– คดีร้องเรียนกล่าวหา นายสุรพล สุขประเสริฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม และนางสัมพันธ์ ต้นกันยา ข้าราชการครูโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 กรณีนายสุรพลรับรองผลงานทางวิชาการโครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ รวม 9 โครงการ ของนางสัมพันธ์ ต้นกันยา เป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือนางสัมพันธ์ ต้นกันยา ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 9 และกรณีนายสุรพลแต่งตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหานางสัมพันธ์ ต้นกันยา ว่าปลอมเอกสารและทำผลงานวิชาการเป็นเท็จ ทั้งที่ตนเองมีส่วนได้เสีย โดยเป็นผู้รับรองผลงานในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้สอบสวนพยานเป็นเท็จ เพื่อช่วยเหลือนางสัมพันธ์ ต้นกันยา ให้พ้นผิด

– คดีร้องเรียนกล่าวหานายสดม อินทะแสน อดีตผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ที่ 5 กรณีดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยได้มีการปรับลดเนื้องาน ซึ่งเป็นปริมาณดินที่ต้องขุดลงจากสัญญาจ้าง ทั้งที่ผู้ทำการปรับลดเนื้องานลงนั้นไม่มีอำนาจปรับลด เป็นเหตุให้ทางราชการเกิดความเสียหาย

– คดีร้องเรียนกล่าวหานายสดม อินทะแสน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5 และนายสมศักดิ์ บุญญปัญญากุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรณีทุจริตโครงการติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ และ OUTLET TRANSITION บริเวณหัวงานของสำนักชลประทานที่ 5 ตามประกาศของกรมชลประทาน เลขที่ สชป.5/สจ.03/2554, 13 ก.ค.54 โดยจัดทำประกาศสอบราคาที่มีรายละเอียดลักษณะคลุมเครือ และมีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ หจก.อุดร พีอาร์ดี ได้เข้าทำสัญญาจ้าง รวมทั้งมีการติดตั้งหลังคาก่อนที่จะมีการสอบราคา

– คดีร้องเรียนกล่าวหานายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุดรธานี กับพวก กรณีทุจริตโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการเรียนการสอน เป็นต้น ที่เหลือเป็นคดีร้องเรียนกล่าวหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา จำนวน 20 คน ส่วนใหญ่เป็นกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(ดูรายละเอียดคดีร้องเรียนกล่าวหาต่อ ป.ป.ช.ทั้งหมด ใน จ.อุดรธานี ทั้ง 41 คดี)