ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 11 ราย ฐานหาประโยชน์จากผู้ลงทุน กรณีหุ้น IPO

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 11 ราย ฐานหาประโยชน์จากผู้ลงทุน กรณีหุ้น IPO

20 ตุลาคม 2016


วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงานก.ล.ต.ออกเอกสารข่าวถึงการลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 11 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่ง ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานจากการติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO และหุ้นนอกตลาด โดยได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ จากเงินส่วนต่างของราคาเสนอขายให้ลูกค้า

โดยก.ล.ต. ตรวจพบและขอข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้แนะนำการลงทุน 10 ราย จากบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 2) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 4) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 5) บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) ติดต่อชักชวนและเสนอขายหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ให้แก่ลูกค้าหลายราย โดยผู้แนะนำการลงทุนเหล่านั้นได้รับส่วนแบ่งจากการซื้อขายและเสนอขายหุ้น ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงินค่าซื้อหุ้นแล้ว แต่ไม่ได้หุ้นหรือไม่มีหุ้นดังกล่าวอยู่จริง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รับรายงานข้อร้องเรียนของลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล.บัวหลวง) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายชานนท์ บุญเนย์ ได้ติดต่อชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้นนอกตลาดของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่าจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนายชานนท์ได้รับส่วนแบ่งจากการเสนอขาย แต่หุ้นดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามคำกล่าวอ้าง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 11 รายดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน หรือฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน1 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลทั้ง 11 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้แนะนำการลงทุน สังกัด บล. โนมูระ พัฒนสิน 4 ราย ได้แก่
1.นางสาวณปภัช ต่อศิริกุลฑล ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 2 ปี
2.นางสาววาสนา สมศักดิ์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี 6 เดือน
3.นางสาวกิตติมา เครือฟู ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและผู้วางแผนการลงทุน พักการให้ความเห็นชอบ 8 เดือน
4.นางสาวสุพรรณี สุดสวาสดิ์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และผู้วางแผนการลงทุน พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี

ผู้แนะนำการลงทุน สังกัด บล. กสิกรไทย 3 ราย ได้แก่
5.นางสาวเมธาวดี ถนอมธรรม ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี
6.นางสาวจุฑามาส แซ่ลิ้ม ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 4 เดือน
7.นายณัฐกานต์ ทรัพย์เย็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน พักการให้ความเห็นชอบ 4 เดือน

ผู้แนะนำการลงทุนสังกัดบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ 4 ราย ได้แก่
8.ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัด บล. โกลเบล็ก นายกิตติ จงสมจิตต์ พักการให้ความเห็นชอบ 1 ปี
9.ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง นางสาวนุจรี โชคชัยกตัญญู พักการให้ความเห็นชอบ 8 เดือน แต่บริษัทได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวนุจรีแล้วเป็นเวลา 6 เดือน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบอีก 2 เดือน
10.ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและผู้วางแผนการลงทุน สังกัด บล. เออีซี นางสาวปิยนุช บุญประเสริฐ พักการให้ความเห็นชอบ 8 เดือน แต่บริษัทได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวปิยนุชแล้วเป็นเวลา 3 เดือน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบอีก 5 เดือน
11.ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล. บัวหลวง นายชานนท์ บุญเนย์ พักการให้ความเห็นชอบ 6 เดือน

ทั้งนี้ การสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนในรายที่ 1 2 และ 11 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในรายที่ 3 ถึง 10 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559

ในวันเดียวกันสำนักงานก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภธนวิบูลย์ ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และต่อมาสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ฐานแสวงหาประโยชน์และตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน

โดยก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล. โกลเบล็ก และได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและรายงานการตรวจสอบของ บล. เคทีบี กรณีนางสาวเสาวลักษณ์ จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ขณะนางสาวเสาวลักษณ์ สังกัด บล. โกลเบล็ก ได้ตัดสินใจสั่งซื้อขายในบัญชีหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ที่ลูกค้าให้ username และ password เพื่อส่งคำสั่ง ซึ่งลูกค้ารับทราบเรื่องดังกล่าว ต่อมานางสาวเสาวลักษณ์ได้ลาออกจาก บล. โกลเบล็ก ไปสังกัด บล. เคทีบี และพบว่า ขณะสังกัด บล. เคทีบี นางสาวเสาวลักษณ์สั่งซื้อขายในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าหลายราย โดยลูกค้าให้ username และ password คล้ายกรณีเดิม และลูกค้าบางรายมีข้อตกลงแบ่งผลกำไรให้ด้วย ซึ่งต่อมา บล. เคทีบี ลงโทษนางสาวเสาวลักษณ์โดยการไล่ออก

การกระทำของนางสาวเสาวลักษณ์เป็นการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน และเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน2 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของของนางสาวเสาวลักษณ์ เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559

อนึ่ง ผู้ลงทุนไม่ควรมอบ username และ password ของตนเองให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในการสั่งซื้อขาย และผู้แนะนำการลงทุนต้องไม่ใช้หน้าที่แสวงหาประโยชน์จากลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ และไม่เรียกรับหรือรับประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากการทำหน้าที่ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนสังกัดมอบหมาย

หมายเหตุ :

1.ข้อ 23(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศที่ ทลธ. 8/2557) ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศฉบับเดียวกัน

2.ข้อ 20(1) และ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว