ThaiPublica > เกาะกระแส > สคร. ตั้ง “Account Officer” เป็นคลังสมอง – หนุน “ผู้แทนกระทรวงคลัง” ทำงานเชิงรุกในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ