ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > ก.ล.ต. กล่าวโทษ “นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์” อดีตผู้บริหาร รพ.รามคำแหง ทุจริต-ปกปิดข้อมูล ทำบริษัทเสียหาย 300 ล้าน ส่งต่อดีเอสไอสอบสวน

ก.ล.ต. กล่าวโทษ “นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์” อดีตผู้บริหาร รพ.รามคำแหง ทุจริต-ปกปิดข้อมูล ทำบริษัทเสียหาย 300 ล้าน ส่งต่อดีเอสไอสอบสวน

18 ธันวาคม 2015


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษนายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ทำการทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทำให้บริษัทเสียหาย และกระทำหรือยินยอมให้มีการทำผิดเกี่ยวกับเอกสารของบริษัท

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า นายแพทย์เอื้อชาติ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ RAM ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานและจัดการทรัพย์สินของ RAM ได้จัดการให้บริษัทขายหุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP) ที่บริษัทลงทุนไว้ ออกไปเมื่อปลายปี 2555 ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ร่วม ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเบื้องต้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท และนายแพทย์เอื้อชาติยังได้รับประโยชน์จากการกระทำอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

การกระทำข้างต้นเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 307 มาตรา 311 และมาตรา 313 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

SEC

SEC-1

SEC-2

SEC-3

SEC-4

แม้ว่าต่อมา เมื่อเดือนธันวาคม 2557 นายแพทย์เอื้อชาติได้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ RAM แล้ว แต่เป็นการชดเชยความเสียหายหลังจากที่ ก.ล.ต. ตรวจพบความผิด

นอกจากนี้ นายแพทย์เอื้อชาติได้กระทำหรือยินยอมให้มีการไม่ลงข้อความสำคัญในเอกสารของ RAM เพื่อหลีกเลี่ยงไม่แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ RAM ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 งวด ได้แก่ งวดปี 2555 งวดไตรมาส 1/2556 งวดไตรมาส 3/2556 และงวดปี 2556 ซึ่งเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษนายแพทย์เอื้อชาติต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลาการกล่าวโทษดำเนินคดี ทำให้นายแพทย์เอื้อชาติเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง เปิดเผยมติประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เนื่องจากไม่พร้อมในการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558